h
Verkiezings programma 2018

Zorg voor iedereen

Goede gezondheidszorg is van levensbelang
De SP vindt dat gezondheidszorg letterlijk en figuurlijk van levensbelang is, daarom moet gezondgeidszorg  voor iedereen in gelijke mate bereikbaar zijn.
De transitie van de Jeugdzorg is in Gorinchem goed verlopen, de transformatie er van is in volle gang. Met “It takes a village to raise a child’ (je hebt een stad nodig om een kind op te voeden) of met andere woorden, voor een kind zorg je met elkaar, werken we in Gorinchem samen omdat kinderen van ons allemaal zijn. Of je nu een vrijwilliger bent bij de Limonadebrigade of een hulpverlener bij Rivas, iedereen doet wat nodig is voor een kind en we doen het samen. Daar mogen we trots op zijn. We zouden graag willen dat de SP de kans krijgt hiermee verder te gaan. De gemeente is direct verantwoordelijk voor de thuiszorg in Gorinchem. Zij is daarnaast degene die de indicaties moet uitvoeren en de beslissing neemt over de mate van zorg, de hoeveelheid zorg en op welk niveau mensen zorg ontvangen. Wij vinden het belangrijk dat professionele zorg gegeven wordt waar nodig en informele zorg waar kan. Dat betekend dat mantelzorg alleen een aanvulling kan zijn en nooit een vervanging van professionele zorg. Wij zijn van mening dat iedereen die dit nodig heeft, (thuis)zorg moet kunnen krijgen, de vraag en niet het budget moet leidend zijn. Het is daarnaast van groot belang dat indicaties onafhankelijk afgegeven worden.
De zorg moet passen bij de behoefte en wensen van degene die zorg nodig heeft, zorg op maat en het liefste in de buurt. Mensen met een handicap hebben onze nadrukkelijke aandacht. Zeker omdat zij een stapeling van zorgkosten hebben en vaak in de hoek van bezuinigingen zitten. Wij vinden het belangrijk dat de mogelijkheid blijft bestaan om een menselijk voorzieningenbeleid te voeren. Thuiszorg moet ook toegankelijk zijn voor mensen die kampen met een beperking.
De SP wil van Gorinchem een ‘gezonde’ en toegankelijke stad maken voor alle bewoners. Gehandicapten en chronisch zieken hebben last van stapeling van bezuinigingen. Omdat zij met verschillende regelingen te maken hebben en met verschillende instanties, komt het met grote regelmaat voor dat zij bij elke regeling en bij elke instantie te maken krijgen met bezuinigingen. Hierdoor leveren zij naar verhouding veel meer inkomen in dan een vergelijkbare groep zonder handicap. De SP vindt dat binnen de regelingen waar gehandicapten en chronisch zieken in Gorinchem mee te maken hebben, er geen stapeling van kortingen voor mag komen en wil dat er beleid gemaakt wordt om dit te voorkomen. Daarnaast vindt de SP dat er, naast de formulierenbrigade, een sociale ombudsman (m/v) aangesteld moet worden om mensen te helpen in de veelheid van regels. De SP wil zich inzetten voor het toepassen van het VN verdrag over de gelijke rechten van mensen met een beperking, onze stad moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg; de gemeente heeft de ver-antwoordelijkheid overgenomen van de provincie en het Rijk. Deze zogeheten ‘transitie’ ging gepaard met een forse bezuiniging. De SP blijft zich er voor inzetten dat er voor de Jeugdzorg geen negatieve consequenties zijn voor de kwaliteit van de zorg. Elk kind moet de zorg krijgen die het nodig heeft wanneer het nodig is, deze zorg is leidend, niet de budgetten. Indien nodig maken we hier extra geld voor vrij!
Zorg moet vooral dicht bij huis te vinden zijn. De gemeente moet de verantwoordelijkheid nemen voor de aanwezigheid van voldoende huisartsen, tandartsen en thuiszorg in de verschillende wijken van Gorinchem. De SP is een groot voorstander van zorg op een menselijke maat dicht bij huis. In dit verband is er extra aandacht nodig voor verbetering van deze voorzieningen in de Lingewijk.
Natuurlijk betekent goede zorg ook werken aan preventie. Anders gezegd: Voorkomen is beter dan genezen. Dit betekent onder andere inzet op ‘informele zorg’ in club- en buurthuizen, inzet van vrijwilligers, samenhang in wijken, inzet op gezonde voeding en voldoende beweging. We helpen inwo-ners hierbij om gezonder te leven en scheppen hiervoor de voorwaarden. Er moet zeker ook oog zijn voor het feit dat ongezond leven heel vaak samen gaat met armoede. Kinderen die in armoede opgroeien, groeien vaak ook ongezond op. De gemeente moet zich er voor inzetten dat ongezondheid door armoede niet meer voorkomt.
Wij vinden dat de gemeente zich ook moet inzetten voor het voorkomen van ongezonde werkomstandigheden, onveilige situaties in het milieu op scholen en onveilige situaties in het verkeer. Wij zien ook een taak voor de gemeente op het gebied van verslavingszorg. Daarbij denken wij met name aan harddrugs- en alcoholmisbruik en, nu wij binnenkort ondanks onze tegenstand een gokhal rijker zijn, aan gokverslaving.
Samenvattend: De SP vindt dat zorg er voor iedereen in Gorinchem moet zijn, op vraag, op maat, voldoende en professioneel. Genezen waar nodig, voorkomen waar kan!

Punten

  • Op gezondheidszorg moet je niet willen besparen
  • Gezondheidszorg moet voor iedereen in gelijke mate bereikbaar zijn.
  • Zorg op menselijke maat, voor iedereen dicht bij huis.
  • Iedere wijk zijn eigen zorgpunt.
  • Ieder kind moet de zorg krijgen die nodig is
  • Voorkomen is beter dan genezen, de gemeente zet sterk in op preventie
  • De gemeente stelt een sociale ombudsman (m/v) aan

U bent hier