h
Verkiezings programma 2018

Samenleven in de buurt

Welzijn is van essentieel belang voor iedereen en cruciaal bij het voorkomen van eenzaamheid. Welzijn laat je niet over aan de markt.
Het huidige college van B&W heeft in de afgelopen jaren het welzijn in Gorinchem verankerd in de club en buurthuizen. Club- en buurthuizen moeten in iedere wijk aanwezig zijn en blijven. De SP vindt het terecht dat de gemeente inzet op het subsidiëren van activiteiten en niet van organisaties, maar dat betekent voor ons niet dat alle welzijnsactiviteiten door de burger zelf uitgevoerd moeten worden. Het is hierbij belangrijk dat er ten minste één betaalde opbouwwerker komt om vrijwilligers te ontlasten.
Wij zien een taak voor de gemeente op het gebied van preventie en verslavingszorg, met name op het gebied van harddrugs- en alcoholmisbruik. Wij vinden het ook belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot het voorkomen van eenzaamheidsproblematiek bij mensen, met een belangrijke nadruk op ouderen.
De aansluiting met onze ideeën over welzijn in het algemeen zal hierbij duidelijk zijn. Een buurt- of clubhuis is er niet simpelweg om ontspannende activiteiten te organiseren, maar het is vooral ook de plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen raken, dit voor-komt eenzaamheid en werkt preventief bij andere problemen. Het is ook de plaats waar mensen op een laagdrempelige wijze in aanraking kunnen komen met de mogelijkheden die Gorinchem hen op het gebied van zorg kan bieden.
De wijk is de plaats waar mensen op menselijk maat met elkaar samenleven. De bewoners van de wijk weten wat belangrijk is voor hun wijk, daarom vindt de SP dat de wijkbewoners de kans moeten hebben om zelf beslissingen te nemen als het de inrichting van hun wijk betreft. De gemeente is de instantie die de wijkbewoners kan ondersteunen bij deze taak.
Het valt op, dat de voorzieningen in de stad sterk geconcentreerd zijn in het westelijke deel. Wat de SP betreft zouden voorzieningen beter over de stad gespreid moeten worden.
Punten

  • • Het welzijnswerk moet in stand worden gehouden en waar nodig uitgebreid • Gorinchem heeft minimaal één betaalde opbouwerker nodig
  • • Iedere wijk heeft een club- of buurthuis nodig dat toegankelijk is voor iedereen
  • • De bestaande buurthuizen moeten blijvend open gehouden worden
  • • De huur die gevraagd wordt voor buurthuizen moet reëel zijn in verhouding tot de maatschappelijke functie en zonder winstoogmerk
  • • De gemeente heeft een taak ten aanzien van preventie en verslavingszorg
  • • Wijkbewoners nemen zelf beslissingen over de inrichting van hun wijk

Het toenemend aantal ouderen in onze wijken geeft voor de SP aanleiding tot specifiek seniorenbeleid. Hoewel er in Gorinchem veel gebeurt, ook voor de ouderen, kan het beter. In elk geval zal het veel zichtbaarder moeten zijn wat er zoal voor onze senioren is. De SP wil daarom de volgende zaken aanpakken:

Punten

  • Zorgen dat de gemeente het Keurmerk Senior OK krijgt. Dit houdt in dat de gemeente voldoet aan de eisen voor dienstbaarheid ten aanzien van de senioren. zodat seniorec makkelijker en langer zelfstandig kunnen wonen, zonder zorgen.
  • Waardering voor de mantelzorgers. Er zijn veel gemeenten in Nederland die deze mantelzorgers waarderen door jaarlijks een kleine vergoeding te geven. Ook Gorinchem zou deze waardering moeten uiten.
  • Er moet een regeling getroffen worden voor “respijtzorg”, zodat de mantelzorger zo nu en dan, bijv. een halve dag zonder zorgen weg kan.
  • Aandacht voor de Consulenten mantelzorgondersteuning & seniorenadvies van Mee. Jaarlijks zal moeten worden bekeken of het aantal uren wat de gemeente deze senioren adviseurs betaalt voldoende is voor dit belangrijke werk.
  • Voor de mensen die geen internet hebben, zou wekelijks een (gedeeltelijke) informatiepagina in één van de weekbladen van Gorinchem kunnen worden gevuld.
  • Het zou goed zijn wanneer er elektrische duo fietsen komen voor oudere mensen om samen met een vrijwilliger te fietsen. Gorinchem beweegt zou die kunnen beheren.
  • Het is belangrijk dat de gemeente in de buurthuizen seniorensociëteiten faciliteert. Om eenzaamheid tegen te gaan is ook het Pop-up restaurant van belang evenals andere gelegenheden waar senioren tegen een schappelijke prijs kunnen eten.
  • Parkeerplaatsen achter huizenblokken moeten bij sneeuwval sneller sneeuwvrij gemaakt worden.
  • Meer aandacht voor het functioneren van de verschillende taxidiensten

U bent hier