h
Verkiezings programma 2018

Onderwijs

Toegankelijk en goed onderwijs voor iedereen.
Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Goed onderwijs wil in de eerste plaats zeggen dat ieder mens de mogelijkheid geboden wordt zijn of haar talenten zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Daarom dient onderwijs goed toegankelijk te zijn en moeten er geen financiële barrières te worden opgeworpen die het volgen van onderwijs voor minder draagkrachtige bevolkingsgroepen belemmeren. Juist nu moet de overheid investeren in beter onderwijs, want goed onderwijs is de sleutel tot versterking van economie en samenleving.
Goed onderwijs wil mensen in staat stellen kennis te verwerven en wil hen waardering en respect voor de medemens, cultuur, natuur, wetenschap, vrijheid en vrede bijbrengen. Daarom dienen onderwijsinstellingen nauw verbonden te zijn met de maatschappij waarvan ze deel uitmaken. Om goed onderwijs mogelijk te maken moet onderwijs gegeven worden door bevoegde docenten en moeten klassen kleiner worden en moet de werkdruk voor docenten omlaag.

De jeugd heeft de toekomst, daarom is het belangrijk te investeren in het onderwijs in plaats van te bezuinigen. Onderwijs is naast de thuissituatie de belangrijkste basis waar jongeren en kinderen zich ontwikkelen. Met een goed klimaat in het schoolgebouw, kleine klassen met aandacht voor de leer-ling en deskundige leerkrachten en goed bereikbaar onderwijs kan ieder kind uitgroeien tot een uniek individu en heeft het alle kansen. Alle gemeentelijke overheidsinstellingen in Gorinchem moeten voor ieder onderwijsniveau stageplaatsen aanbieden en het tekort aan stageplaatsen terugdringen.
De stad Gorinchem telt zo’n 36.500 inwoners, waarvan ongeveer 8000 kinderen. Deze hebben recht op goed onderwijs in de buurt. Hiertoe is er een scala kinderopvangcentra, basisscholen, scholen voor het VWO tot scholen voor beroepsonderwijs aanwezig in de stad. Voor het VWO en het be-roepsonderwijs geldt dat deze schoolinstellingen in Gorinchem een sterke regiofunctie hebben, aangezien meer dan 50% van de leerlingen van deze scholen niet uit de stad zelf afkomstig is. De scholen moeten daarom niet alleen goed en veilig bereikbaar zijn met de fiets, maar ook met het OV.
Op het gebied van onderwijs heeft de gemeente zowel facilitaire als beleidsmatige taken. Wat het eerste betreft moet gedacht worden aan het garanderen van een goede huisvesting voor scholen in het basisonderwijs, bij het tweede gaat het om zaken als het onderwijsachterstandbeleid, het stimuleren van de bouw van meer zogeheten ‘Brede Scholen’ en toezicht op schoolverzuim.
Omdat de SP de basisschool een belangrijke buurtfunctie toedicht, is zij is in principe een voorstander van het bevorderen van de bouw van zogeheten Brede Scholen in de wijk. Wel vindt zij dat er voor gewaakt moet worden dat partners bij elkaar moeten passen en met elkaar moeten kunnen samenwerken. De regie en de verantwoordelijkheid van het bijeenbrengen van betrokken partijen moet bij de gemeente liggen, waarbij zij vooral waarde moet toekennen aan de geschiktheid van diverse samenwerkingspartners. Het zou goed zijn als er meer diversiteit in basisschoolaanbod in Gorinchem zou zijn, bijvoorbeeld in de vorm van montessorionderwijs en vrije school. De gemeente speelt hier een stimulerende en faciliterende rol in.
Scholenbouw dient gelijke tred te houden met renovatie en uitbreiding van Gorinchemse wijken. Nieuw te bouwen scholen moeten vanzelfsprekend toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.
Bij de groei van Gorinchem en de regionale functie van Gorinchem hoort ook het hebben van hoger onderwijs. De gemeente faciliteert en stimuleert dat deze initiatieven samen tot één gezamenlijk HBO initiatief komen en hiermee een HBO in Gorinchem vestigen.
De jongste kinderen moeten in de wijk opgevangen kunnen worden. Peuter- en kleuteropvang mag volgens de wet alleen uitgevoerd worden door professionele en gecertificeerde begeleiders. Wat de SP betreft kunnen er ook omstandigheden zijn waaronder hiervan afgeweken wordt, bijvoorbeeld als ouders eigen opvang opzetten. De gemeente moet ruimte bieden voor afwijkende gevallen. De veiligheid van het kind staat hierbij altijd voorop. Sociale vaardigheden ontwikkelen en samen spelen in een veilige omgeving is van groot belang. Lokale initiatieven zoals speel-o-theken moeten behouden blijven.
Punten
• Veilig en goed onderhouden schoolgebouwen waar oog is voor ieder kind of scholier;
• Veilige kinderopvang in de wijk;
• Autovrije zones rond scholen;
• Leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs blijft bestaan;
• Scholen moeten ook per OV goed bereikbaar zijn;
• Een breed aanbod van opleidingen en stageplaatsen voor het beroepsonderwijs, de gemeente draagt hier met de eigen organisatie aan bij;
• Meer diversiteit onderwijs zou goed zijn (denk aan Montessori onderwijs en vrije school

U bent hier