h
Verkiezings programma 2018

Wonen is een recht

Iedereen heeft recht op een betaalbare en goede woning.
Renovatie van Kremlin I en Kremlin II is mooi, maar en valt nog veel meer te renoveren in Gorinchem. Te vaak worden woningen, die volgens ons in aanmerking zouden komen voor renovatie, gesloopt en verdwijnen er goedkope huurwoningen. De Torenflat is behouden voor Gorinchem, hiermee zijn in ieder geval ook een aantal betaalbare woningen behouden gebleven. Er is de afgelopen 4 jaar ingezet op goedkope koopwoningen en daar zijn er in de Lingewijk een aantal van gerealiseerd. De SP wil graag verder werken aan echt betaalbaar wonen voor iedereen.

Onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen in Nederland, helaas ook in Gorinchem een onevenredig gedeelte van hun inkomen uit moeten geven aan woonlasten; met grote consequenties voor wat ze verder kunnen besteden. De SP kijkt in Gorinchem met zorg naar de problemen die het zogenoemde “passend toewijzen” met zich meebrengt. De grens die vanuit Den Haag is gesteld om een woning toe te wijzen aan mensen met een laag inkomen wordt in Gorinchem vaak met enkele euro’s overschreden. Als de huur door de verhuurder met een paar euro’s wordt verlaagd zijn er in Gorinchem meer woningen die gehuurd kunnen worden door inwoners met “passende” inkomens, Wij vinden dat ook mensen met een laag inkomen een keuze moeten hebben en moeten kunnen wonen waar zij willen.

Wij willen dat de gemeente zich blijft verzetten tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Rijksbeleid heeft gemaakt dat de wachttijden weliswaar korter zijn geworden, maar alleen omdat domweg minder mensen in een sociale woning mogen wonen. Mensen met een inkomen boven €36.500 bruto, moeten verplicht “geliberaliseerd” wonen, dat is in een huurwoning van boven de €750 of een koopwoning. Deze mensen dreigen tussen wal en schip te vallen omdat er onvoldoende geschikte woningen beschikbaar zijn. De SP vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling. Er is in Gorinchem grote behoefte aan goedkope en middeldure  huur- en koopwoningen. Ook van deze woningen moeten er voldoende gebouwd worden.

Het is onwenselijk dat er nog langer woningen aan het sociale huuraanbod worden onttrokken door sloop of verkoop. Ook voor Gorcumers die in Gorinchem willen blijven wonen, moet dat mogelijk zijn en moeten er huizen beschikbaar zijn en blijven.

In het verleden zijn er in Gorinchem veel oudere woningen verdwenen. Daarvoor in de plaats is niet voldoende teruggebouwd naar de behoefte van de inwoners van Gorinchem. Er moeten meer betaalbare huizen worden gebouwd in zowel de koop- als de huursector. Naast de gemeente heeft ook de corporatie Poort6 hier een zeer grote verantwoordelijkheid. Renovatie moet voorrang krijgen boven sloop en slecht en achterstallig onderhoud mag nooit een argument zijn om woningen te slopen.

In Gorinchem zijn wel goedkopere (tot 200.000 euro) koopwoningen gebouwd. Naar de mening van de SP zouden er snel nog meer moeten worden gebouwd.

De Torenflat is verkocht en gaat gerenoveerd worden. In de onderste 6 woonlagen komen sociale huurwoningen en de hoger gelegen woningen komen in de verhuur in de duurdere prijsklasse. In de prijsklasse net boven de sociale huurgrens is in Gorinchem ook een grote vraag.
Het is goed om leegstaande kantoor- en winkelpanden zoveel mogelijk te herbestemmen voor woningen, maar dat kan niet zonder een helder en handhaafbaar parkeerbeleid met duidelijke normen en financiering.

Huisvesting van ouderen en mensen met een beperking.
De SP wil op het gebied van wonen extra aandacht vragen voor ouderen en mensen met een beper-king. Langer thuis in je eigen omgeving kunnen blijven wonen, betekent dat er genoeg betaalbare en levensloopbestendige woningen moeten zijn, waar ouderen en mensen met een beperking veilig in kunnen wonen. Zo kunnen ouderen langer in de wijk blijven wonen waar zij willen wonen. Wij vinden dat in ieder geval aan de minimum norm voor toegankelijkheid van woningen moet worden voldaan.

De SP zet zich in voor kleinschalige woonvoorzieningen voor (dementerende) ouderen en gehandicapten. De - door de regering ingezette - ontwikkelingen in de financiering van de zorg, maakt dat ouderen steeds minder terecht kunnen in verzorgingshuizen, die steeds minder beschikbaar zijn. Dit vraagt om een grotere beschikbaarheid van ouderenwoningen in Gorinchem.
Veel de Gorinchemse ouderen leven op of onder de armoedegrens. De SP wil dat er beleid komt dat het mogelijk maakt ouderen te ondersteunen. De woningen die nu voor ouderen gebouwd worden, hebben een huur die boven de sociale woningbouwgrens ligt. Het is belangrijk dat er ook goede woningen voor ouderen met een klein inkomen gebouwd worden.

Jongeren
Er zijn in Gorinchem te weinig woningen voor jongeren met een smalle beurs. De wachttijd voor een passende huurwoning is vaak te lang en het kopen van een woning is meestal niet haalbaar voor jongeren die net hun ouderlijk huis willen verlaten. Jongeren wonen hierdoor noodgedwongen langer thuis dan zij willen, of verlaten noodgedwongen de stad.

Starters zijn volgens ons niet alleen jonge gezinnen op zoek naar hun eerste koopwoning, maar zeker ook studenten en werkende jongeren die ook in Gorinchem moeten kunnen wonen. Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren een voorkeur hebben voor wonen in de binnenstad. We willen dan ook dat het wonen boven winkels nog meer gestimuleerd wordt, ook omdat dit leefbaarheid en sociale controle bevordert. Daarnaast gaat dit de verloedering van de, vaak beeldbepalende, panden boven winkels tegen. Deze verloedering is slecht voor de binnenstad en slecht voor het aanzien van Gorinchem.

Punten:

  • De SP wil dat er meer goedkope koop en huurwoningen gebouwd worden
  • De gemeente blijft zich inzetten voor een ruimere keuze voor alle huurders
  • De gemeente blijft inzetten op meer inspraak voor huurders;
  • De SP wil investeren in energiezuinige woningen, koop en huur.
  • De gemeente blijft de corporatie aanspreken op hun huurbeleid ook waar het gaat om het zogenoemde tweede kans-beleid
  • De gemeente blijft zich verzetten tegen sloop en verkoop van corporatiewoningen
  • Wonen boven winkels moet meer gestimuleerd worden.

U bent hier