h
Verkiezings programma 2018

Verkeer

Een  goede circulatie van het verkeer zorgt voor veiligheid; dit is dan ook cruciaal bij ieder nieuw besluit over de inrichting van de stad. Bij plannen voor nieuwe inrichting of nieuw in te richten wegen, moet er altijd bekeken worden of deze voor iedere verkeersdeelnemer goed en veilig te gebruiken zijn. 
Inspraak en participatie van burgers bij plannen over verkeer is van groot belang.
Onderhoud van wegen is belangrijk voor de veiligheid en doorstroming van het ver-
keer. Dit dient daarom snel en planmatig plaats te vinden
De veiligheid op een aantal locaties in onze stad laat nog steeds te wensen over, vooral voor de zwakkere verkeersdeelnemers. Daarbij is de veiligheid van de talloze middelbare scholieren die zich’s ochtends van heinde en verre naar school verplaatsen, een punt van bijzondere aandacht. In het bijzonder de verkeersveiligheid op bruggen, sluizen en rotondes moet kritisch onder de loep genomen worden, omdat dit plekken zijn waar een fietser snel in het gedrang komt of onverwacht met gemotoriseerd verkeer wordt geconfronteerd. Rotondes, zoals bijv. Eikes Hof, dienen zo ingericht te zijn dat deze voor iedere gebruiker daarvan te allen tijde veilig zijn
.
Snelheid beperkende maatregelen dienen zoveel mogelijk te worden geïntegreerd in het wegontwerp. Wij zien liever niet al te veel verkeersdrempels. Hulpdiensten kunnen
daardoor immers minder snel ter plaatse zijn. Ook zorgen deze drempels voor extra geluidsen milieubelasting. Wij zien snelheid beperkende maatregelen liever met andere middelen, bijv. bloembakken of beplanting.Alle wegen, dus ook fiets en voetpaden, moeten uit een oogpunt van verkeers- en sociale veiligheid,voldoende verlicht te zijn
De armaturen moeten natuurlijk wel energiezuinig zijn. De grote verkeersdruk en de dagelijkse files op de Banneweg blijven een heikel punt. Het aanleggen van een tunnel onder de spoorbaan zou dit probleem naar onze mening nu, maar zeker ook in de
toekomst, aanzienlijk verminderen. Daarbij moeten dan ook de rotondes bij het stadhuis en tussen de Lange en Korte Brug worden verbeterd of vervangen door een andere verkeersoplossing.
Bevoorrading van bedrijven in de binnenstad zou alleen nog maar door kleinere voertuigen mogen geschieden. Binnensteden, zoals die van Gorinchem, zijn niet berekend op het zware vrachtverkeer dat hier nu doorheen rijdt. Monumentale panden kunnen hierdoor beschadigd raken
.
In de binnenstad zal het verkeer per fiets en te voet belangrijker moeten zijn dan de auto. Wat de SP betreft hoeft de binnenstad niet helemaal autovrij te worden, maar het zou de veiligheid, gemoedelijkheid en leefbaarheid van onze binnenstad wel zeer ten goede komen, als de binnenstad stapsgewijs autoluw wordt.
Bij de verbouw van winkels en kantoren moet geregeld worden, dat voor de
nieuwe woningen parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zo mogelijk op eigen terrein en anders via een betalingsregeling met de gemeente.
Regulering van het parkeren bij winkelgebieden zoals het Piazza Center, Laagdalem en in de binnenstad is belangrijk Hoewel wij de aanleg van een extra parkeergarage op termijn niet uitsluiten, ziet de SP voor de binnenstad meer in Park&Ride voor mensen die van buiten de stad komen. Men parkeert zijn auto op P&Rplekken buiten de stad en wordt vervolgens met een pendelbusje naar de binnenstad gebracht, wat comfortabeler is dan met grote moeite ergens een plekje zoeken of in de file te staan voor een parkeergarage. Het rekenen van parkeerkosten voor bewoners van de binnenstad moet geen sluitpost van de begroting worden. Inwoners van één wijk moeten niet de kosten dragen voor de begrotingstekorten van de hele stad.
Goed openbaar vervoer is onontbeerlijk voor iedere stad en dus ook voor Gorinchem. Wie het autoverkeer wil terugdringen, moet de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. Openbaar vervoer dient er voor iedereen te zijn en voor iedereen even
goed bereikbaar en toegankelijk,zowel voor valide als minder valide personen. Ook willen we dat dat iedere halte veilig te bereiken is, goed verlicht is en volledig toegankelijk met een kinderwagen of een met een rolstoel. Er zijn, bushaltes
, bijvoorbeeld aan de Arkelsedijk,die bijna onbereikbaar zijn en waar je je leven niet zeker bent. Daar moet snel iets aan gebeuren! Ook dient er vanaf ieder punt
in de stad op een aanvaardbare afstand een halte aanwezig te zijn.
De SP is voor gratis openbaar vervoer in iedere wijk. Om te beginnen voor bepaalde
groepen, zoals ouderen en mensen met een minimum inkomen. Slagen de experimenten, dan volgt stapsgewijze uitbreiding. Het openbaar vervoer moet in de tussentijd aantrekkelijker worden qua prijs, frequentie en bereikbaarheid van alle wijken. Zo zorgen we er voor dat het openbaar vervoer, naast fietsen, het
alternatief wordt voor de auto Ook een verbetering van de lijnvoering van het openbaar (stads)vervoer behoort tot dit pakket.
Het station is nog steeds niet volledig bereikbaar voor mindervaliden, ondanks de protesten van belanghebbenden en de SP gedurende vele jaren.
De gemeenteraad heeft geruime tijd geleden geld beschikbaar gesteld, maar
ProRail is nog steeds niet in staat gebleken om de plannen,die klaar liggen,uit te voeren. Het lijkt erop, dat het nu binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaat worden, maar zekerheid is hier nog niet over. Het is absurd dat ons station, terwijl er geld beschikbaar is nog steeds niet voor iedereen volledig toegankelijk is en daar moet nodig een eind aan komen.
De gemeente moet bij de ruimtelijke plannen rekening blijven houden met een toekomstige treinverbinding Almere-Utrecht-Breda.
De SP vindt het mooi dat de gemeente op een aantal locaties oplaadpunten voor elektrische auto`s heeft gerealiseerd.Wij zijn voorstanders van elektrisch rijden, Het
aantal zal daarom in de komende jaren moeten worden uitgebreid.
Het gebied rond een school dient aangewezen te worden als een parkeerverbodzone. Hierbij wordt rekening gehouden met de omwonenden. Uitsluitend waar dit niet mogelijk is dienen verkeersdrempels en waarschuwingsborden geplaatst te worden.
Het busvervoer naar scholen voor speciaal onderwijs moet in tact blijven. De bezuiniging op leerlingenvervoer voor leerlingen die minder dan 6 kilometer van school wonen, moet worden teruggedraaid De SP wil het fietsverkeer bevorderen en veiliger maken. Fietsen is gezonder, beter voor het milieu en zorgt voor minder drukte op de weg. De SP wil het gebruik van de fiets stimuleren door fietspaden beter te onderhouden, goed te verlichten en bij nieuwe aanleg voldoende breed te maken. Veilig fietsen is van levensbelang
.
Op schoolroutes zouden er meer vrij liggende fietspaden gecreëerd moeten worden, omwille van fietsers én automobilisten.
Bij het station en in de binnenstad dienen gratis bewaakte fietsenstallingen te komen. Diverse trottoirs en fietspaden (recent voorbeeld Nieuwe Hoven) zijn langdurig slecht begaanbaar voor mensen die bijv. slecht ter been zijn. De gemeente moet meer aandacht hebben voor de toegankelijkheid van deze paden.
 
Punten
 
  • De verkeersveiligheid in Gorinchem moet sterk worden verbeterd
  • Park&Ride voorzieningen in combinatie met pendelbussen voor mensen van buiten de stad, moeten de parkeerdrukin de binnenstad terugdringen
  • De binnenstad moet niet autovrij, maar wel autoluw worden
  • Het openbaar vervoer naar en in de stad moet beter en toegankelijker worden
  • Haltes moeten veilig en comfortabel zijn
  • In elke wijk van Gorinchem moet openbaar vervoer zijn
  • De parkeervergunningen moeten geen sluitpost op de begroting vormen

U bent hier