h
Verkiezings programma 2018

Veiligheid

 

Alle inwoners van Gorinchem, moeten zich niet alleen veilig voelen in hun buurt en in onze stad, maar ze moeten ook daadwerkelijk veilig zijn.

De mate waarin wij ons (on)veilig voelen bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van ons leven. Onveiligheid en overlast vormen een onaanvaardbare aanslag op de leefbaarheid van de woonomgeving. Preventie is vaak het beste middel tegen onveiligheid en overlast en daar willen we op inzetten.

Essentieel daarbij is de wijkagent. Deze weet precies wat er in de wijk speelt, waar (potentiële)probleemgezinnen wonen, welke problemen daar spelen en kent de kanalen om tijdig in te grijpen. De rol en positie van de wijkagent dient derhalve altijd deze te zijn, dat hij of zij ook wordt ingezet als wijkagent en niet elders binnen de politieorganisatie te werk wordt gesteld. Dat zou de functie-uitoefening uithollen. De wijkagent voert periodiek overleg met de bewoners, of een vertegenwoordiging daarvan om beleid te evalueren en zo nodig bij te stellen. Daarnaast is buurtbemiddeling een goed middel om overlast tot een eind te brengen en ziet de SP ook een belangrijke rol voor de Sociale Wijkteams weggelegd. En als dat allemaal niet helpt zijn wij voorstander van een gemeentelijk bureau woonoverlast, waarin gemeente, woningcorporaties, maatschappelijk werk, GGZ en politie samenwerken om lik-op-stukbeleid beleid te ontwikkelen, zo nodig gecombineerd met hulpverlening. Mogelijke probleemgroepen uitzicht geven op werk, onderwijs en een menswaardig bestaan, helpt hen op het rechte pad te houden.

Preventie is van wezenlijk belang ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en vandalisme. Een beleid gericht op activiteiten voor kinderen, jongeren én volwassenen is daarbij onmisbaar.

De politie is er voor de bescherming en veiligheid van alle burgers. Daarnaast moeten in de wijken leefbaarheid en betrokkenheid meer gestimuleerd worden. Straten met deels leegstaande (winkel) panden doen geen goed aan de veiligheid en de beleving daarvan, want als er in een wijk steeds meer winkels sluiten, wordt het verlaten gebied vaak als ongezellig en onveilig ervaren. Volgens de SP zou dit een aandachtspunt van de gemeente moeten zijn. Ook goede (en duurzame) straatverlichting en snel gerepareerde staatverlichting wanneer deze kapot is, dragen bij aan de leefbaarheid in de wijk alsook een goed onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente moet hierin een actieve rol spelen.
Toezicht door de agent lopend of fietsend in de wijk is voor de SP onmisbaar. Buurt- en wijkagenten en andere toezichthouders vervullen een belangrijke taak. Het vertrouwde gezicht van een goed aanspreekbare wijkagent is onmisbaar voor het veiligheidsgevoel van bewoners en de echte veiligheid in de wijk. Wij geven sterk de voorkeur aan reguliere politie boven particuliere beveiligingsdiensten.
Goede aanspreekbaarheid van de politie zowel op het politiebureau als telefonisch is en blijft noodzakelijk voor handhaving van veiligheid. Snelle bereikbaarheid en adequaat handelen van de politie geeft inwoners vertrouwen. Mensen moeten aangemoedigd worden om aangifte te doen van criminele activiteiten. Er moet aangifte gedaan kunnen worden op eenvoudige wijze en zonder afspraak. Dit verhoogt de pakkans en voorkomt herhaling of escalatie van verkeerd gedrag.

Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners moet streng bestraft worden.
De SP is voor legalisering van softdrugs. Dus hebben wij ook geen bezwaar tegen de aanwezigheid van coffeeshops. Wel vinden wij dat coffeeshops alles in het werk moeten stellen om overlast voor buurtbewoners te voorkomen, wanneer er wel overlast is of illegale activiteiten plaatsvinden, moet hier streng op gecontroleerd en gehandhaafd worden. Het is niet ondenkbaar dat op termijn niet alle coffeeshops meer in de binnenstad gevestigd zijn.

De verkoop van harddrugs vormt een bron van overlast en is een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom moet de verkoop van harddrugs krachtig bestreden worden.
De zorg voor veiligheid en bestrijding van alle kleine- en grote vormen van criminaliteit is een kerntaak van de overheid en dus ook van het gemeentebestuur van Gorinchem. Handhaving van wettelijke regels is noodzakelijk om de samenleving leefbaar te houden. Daartoe heeft de overheid vele middelen ter beschikking. Hiervoor dient dan ook wel voldoende geld beschikbaar te zijn.
Eén van die middelen is cameratoezicht. De SP is daar niet principieel tegen. Wel zijn wij tegen al het gemakkelijk inzetten van cameratoezicht. Wat ons betreft is het namelijk geen vervanging van "menselijk "politietoezicht en mag pas in een uiterste geval worden ingezet. Toch zal het soms onontkoombaar zijn om op onveilige locaties camera’s te plaatsten, die live uitgelezen moeten worden. Het achteraf uitlezen van de camerabeelden heeft alleen een opsporingsfunctie en geeft mogelijk ook wel een gevoel van veiligheid, maar is voor de SP geen ‘echte’ veiligheid. Aan meer ‘blauw’ op straat en een politiebureau dat 24 uur per dag open is, heb je meer veiligheid
Brandweeer en veiligheidsregio.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid zorgt door de toenemende bureaucratie en bezuinigingen voor een vergroot veiligheidsrisico. Door de grotere regio worden lokale brandweerkazernes gesloten en dienen de vrijwillige brandweerlieden verplicht verder te reizen en vaker aanwezig te zijn op de
kazerne. Hierdoor dreigen veel vrijwillige brandweerlieden af te haken. Brandpreventie blijft de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente.

Punten

 • De SP gelooft niet in handhaving alleen. Wij willen de veiligheid in Gorinchem door preventie vergroten en hierdoor crimineel en hinderlijk gedrag voorkomen.
 • Crimineel gedrag heeft altijd oorzaken. Deze oorzaken moeten veel krachtiger bestreden worden.
 • Er moet plaats zijn voor jongeren. De SP is tegen het gebruik van Mosquitos
 • Cameratoezicht creëert in veel gevallen schijnveiligheid. Daarom moet dit zeer selectief en als uiterste middel worden ingezet.
 • Particuliere beveiliging is geen oplossing voor onveiligheid in de stad.
 • Harddrugs moeten hard en consequent bestreden worden, ook overlast door softdrugs en alcohol moeten aangepakt worden.
 • Signalen en tips van burgers moeten serieus worden genomen en moeten daadwerkelijk onderzocht  worden.
 • De wijkagent moet weer echt van de wijk zijn, moet minder tijd op het bureau besteden en meer in de wijken aanwezig zijn.
 • Uitzicht op werk, onderwijs en een menswaardig bestaan, houdt mogelijke probleemgroepen op het rechte pad
 • Veiligheid maken we samen, de gemeente werkt samen met de wijk en ondersteunt initiatieven zoals buurtpreventie die het veiligheidsgevoel vergroten.
 • De SP gaat krachtige maatregelen niet uit de weg, maar blijft altijd oog houden voor de oorzaken van asociaal en crimineel gedrag.
 • Veiligheid gaat te allen tijde boven de kosten die daarmee gepaard gaan.

U bent hier