h
Verkiezings programma 2018

Natuur en milieu

We moeten ons land schoon en leefbaar houden, nu en voor de toekomst. Wat we nu kapotmaken, krijgen we nooit meer terug.
Gorinchem bestaat grotendeels uit bebouwd gebied.Behoud van en zorg voor het openbare groen levert niet alleen een prettige leefomgeving op, maar is ook belangrijk voor plant en dier.Onderhoud kost geld, dit moet hier ook voor beschikbaar zijn
.
Inwoners moeten een rol kunnen spelen bij het onderhoud en het natuurlijk beheer van het groen. Groen moet nadrukkelijk deel uitmaken van het stadsbeeld.
Waar groen weggehaald wordt (bijvoorbeeld door bomenkap) moet minimaal net zoveel herbeplanting plaatsvinden.
We moeten zuinig zijn op het mooie buitengebied van Gorinchem en het groen in het bebouwde gebied.Schade die is aangericht doordat natuur moet wijken om plaats te maken voor een bedrijventerrein of woonwijk, is onherstelbaar. Versnippering van de natuur moet voorkomen worden.
Waardevolle planten en dieren in de stedelijke natuur moeten beschermd worden. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente geen gebruik maakt van neonicotinoïden
(zoals Roundup) om onkruid te verwijderen, omdat deze chemische middelen
voor onkruidbestrijding verantwoordelijk zijn voor de huidige massale bijensterfte. Een zorgvuldige afweging bij stadsontwikkeling is belangrijk. Bestaande
bedrijventerreinen moeten intensiever gebruikt worden. Voordat er een nieuw bedrijventerrein aangelegd wordt, moeten nut en noodzaak hiervan onomstotelijk
vaststaan en hierbij moet de regionalebehoefte een belangrijke rol spelen. Het moet niet zo zijn dat bedrijven van ene naar de andere plaats trekken met achterlating van een verrommeld terrein. Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat er elke dag vele mensen uit Gorinchem vertrekken om elders te
gaan werken en er velen naar Gorinchem komen om er te werken. Vestigingen die leiden tot onnodige reisbewegingen zijn niet ‘duurzaam’ en dragen alleen maar bij aan
verhoging van de verkeersoverlast en belasting van het milieu.
 
Energie gebruik
We willen stimuleren dat mensen vaker kiezen voor zuinige en duurzame energie.
Energiezuinige woningen leveren een grote bijdrage aan hetterugdringen van CO2
uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen.
Veel woningen in Gorinchem zitten in de laagste energielabels F en G. Er is dus veel winst te behalen door deze woningen energiezuinig te maken.
Daarnaast moet er ingezet worden op het verwijderen van asbest uit woningen en de bewoonde omgeving. Dit bespaart niet alleen op de energiekosten, maar is ook beter voor de gezondheid. De SP wil dat deze woningen worden aangepakt, door gezamenlijke acties van gemeente, Poort6, lokale ondernemers en bewoners.
Ook kunnen particulieren hierbij aansluiten.Het is belangrijk dat verduurzaming
van woningen ook bereikbaar is voor mensen met een smalle beurs, juist zij kunnen de lage energierekening het beste gebruiken.
Hierbij is een speciale inzet op huurwoningen nodig, waarbij bewoners
van de verduurzaming profiteren. Energieneutraal bouwen én renoveren wordt gestimuleerd en erworden harde afspraken met Poort6 gemaakt over de verduurzaming van woningen.
Een energielabel C als minimum norm, zegt niets over de hoogte van gebruik. Zuinig met energie omgaan is een bewuste keuze. De SP vindt dat de gemeente een rol moet spelen bij dit bewustwordingsproces bij bewoners en waar mogelijk bij bedrijven. Initiatieven zoals het bijeenbrengen van particulieren die
geïnteresseerd zijn in het energiezuiniger maken van hun woning, zijn wat ons be-
treft uitermate zinvol. Zo kunnen burgers kiezen om hun verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan minder energieverbruik.
De gemeenten zou daarnaast moeten kijken hoe inwoners die duurzame energie opwekken, dit aan elkaar door kunnen leveren in plaats van (financieel zeer ongunstig)
terug te moeten leveren aan het net.De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven op het gebied van duurzaamheid
 
Windmolens zijn wat onsbetreft maar één van de mogelijkheden naast bijvoorbeeld zonneenergie, om duurzaam energie op te wekken. Onze voorkeur gaat echter niet uit naar her en der verspreid windmolens neer te zetten in het Groene Hart. Wij zien meer in het bundelen van windmolens langs wegen en in parken op zee. Opwekking van windenergie op land moet worden ingekaderd via een visie (waar wel, waar niet) en door strengere eisen aan geluid en externe veiligheid.
Omwonenden van windparken moeten meeprofiteren van de opbrengsten,
als tegenprestatie voor de horizonvervuiling.
 
Natuureducatie/ kinder boerderij
Er moet aandacht blijven voor natuureducatie. Natuureducatie is een goede manier om kinderen,maar ook volwassenen, de waarde en het belang van de natuur en het milieu te leren. Kinderboerderijen zijn naast hun educatieve functie ook belangrijk als ontmoetings- en speelplek voor de bewoners van de wijk. Kinderboerderijen zijn gratis en daarmee toegankelijk voor iedereen. Ook scholen zijn er vaak te vinden. Het contact tussen kinderen en dieren heeft een belangrijk onderwijskundig doel, maar kan ook van grote emotionele waarde zijn. De Kinderboerderij moet daarom in
stand gehouden worden en voldoende financiële steun krijgen.
 
Beschaving uit zich in de manier waarop mensen met andere levende wezens omgaan. Daarom moet dierenmishandeling stevig worden aangepakt. Het overtreden van welzijnsregels voor dieren en dierenmishandeling dienen harder te worden bestraft, de gemeente dient hier een actieve rol in te spelen.
Het dierenasiel kan op onze blijvende steun rekenen.
 
Afval of Grondstof?
De toenemende schaarste van grondstoffen en het bewustzijn dat heel veel afvalstoffen nog goed te gebruiken zijn, maken dat we op een andere manier moeten omgaan met ons huishoudelijk afval.
We zullen toe moeten naar een grotere splitsing van ons afval in de verschillende grondstoffen. Het grijze afval zal het laatste restje zijn, nadat alle grondstoffen gescheiden zijn. Het moet makkelijker worden om plastic, papier, grof vuil, groenafval etcetera in te leveren en dit zal vaker opgehaald moeten worden. Zo zorgen we voor meer hergebruik en minder afval. De gemeente heeft een duidelijke taak om burgers en bedrijven bewust te maken van hun aandeel in het verminderen van afval.
 
Hondenpoep
De SP vindt, net als veel andere Gorinchemmers, dat hondenpoep van de straat moet. Het is één van de grootste ergernissen van wie over straat loopt. De gemeente moet hondenbezitters niet alleen verplichten de uitwerpselen van hun viervoeters op te ruimen, maar moet dit beleid ook actief handhaven.
Ook heeft de gemeente een belangrijke rol in het opruimen van hondenpoep, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van poepzakjes en de aanschaf van een poepzuiger.
 
Lucht
Langdurige blootstelling aan (ultra)fijnstof verhoogt de kans op longkanker. Dat gebeurt ook al bij concentraties lager dan de normen die door de Europese Unie zijn vastgesteld. Vooral een vorm van longkanker die vaak voorkomt
bij niet rrokers neemt door fijnstof toe.
Het structureel meten van de fijnstof concentratie binnen de gemeente is de eerste stap om een beter beeld te krijgen over de werkelijke hoogte er van en geeft de gemeente de verantwoordelijkheid om aanpassingen te realiseren. De SP vindt dat de gemeente deze waarden aan haar burgers  openbaar moet maken
.
Leefomgeving:
Geluidsoverlast en stankoverlast zijn verantwoordelijk voor de meeste milieuklachten van inwoners. Sommige bedrijven zorgen voor veel overlast In de laatste jaren is de norm voor wat mocht steeds een beetje ruimer geworden
Dit is niet de oplossing die wij voor ogen hebben. Het serieus oppakken van klachten en het creëren van mogelijkheden om overlast te verlagen is dat wel.
Controle en daarna ook echt handhaven spelen hierbij een belangrijke rol.
De gemeente heeft in het vergunningenbeleid een belangrijk instrument om er voor te zorgen dat bedrijven zich aan de wettelijke regels houden. In oude vergunningen worden te hoge normwaarden gehanteerd. Dit kan als resultaat hebben dat een bedrijf meer uit kan stoten dan wenselijkis. Daarom moeten vergunningen met regelmaat vernieuwd worden. Een vergunning moet niet meer dan maximaal 10 jaar oud
zijn. Nieuwe vergunningen moeten voldoen aan de nieuwste (Europese) milieu ei-
sen en aan de best beschikbare techniek eisen.
 
Punten
 
 • We willen een groene en duurzame stad, met een gezond leefklimaat voor mens en dier;
 • Openbaar groen is belangrijk, bij verandering van het landschap (door bouw) moet ook de diversiteit en kwaliteit van helandschap meegewogen worden.
 • Het mag niet meer gebeuren dat er onkruidverwijderingsmiddelen gebruikt worden waaraan bijen sterven.
 • Voordat er een nieuw bedrijventerrein aangelegd wordt, moeten nut en noodzaak hiervan onomstotelijk vaststaan en hierbij moet de regionale behoefte een belangrijke rol spelen.
 • Inwoners worden geholpen hun huis (huur en koop) te verduurzamen
 • Wij willen zuinig energiegebruik stimuleren.
 • Alle inwoners moeten mee kunnen profiteren van verduurzaming en de opwekking van duurzame energie.
 • De gemeente helpt inwoners duurzaam opgewekte energie aan elkaar door te leveren.
 • We willen bewustwording creëren bij burgers en bedrijven met betrekking tot het zuinig omgaan met energie.
 • We zetten in op natuureducatie en we willen de kinderboerderij in stand houden.
 • We willen burgers er van bewust maken dat afval een bron is van potentiele grondstoffen
 • Hondenpoepoverlast moet worden bestreden.
 • We zijn er voor de concentratie van (ultra) fijnstof te meten en willen de resultaten openbaar maken aan inwoners
 • Klachten op het gebied van geluid en stankhinder moeten serieus worden genomen, hierop moet gecontroleerd en gehandhaafd worden
 • Een vergunning moet niet langer dan maximaal 10 jaar geldig zijn.
 • Nieuwe vergunningen moeten voldoen aan de nieuwste (Europese) milieu eisen en aan de best beschikbare techniek eisen

U bent hier