h
Verkiezings programma 2018

Sport voor iedereen

Veel inwoners van Gorinchem doen aan een vorm van sport. Dit blijkt uit het grote aantal verenigingen en sportscholen. Ook zijn er vele Gorcumers die ongeorganiseerd aan sportbeoefening doen.
Doorgaans sporten zij met veel plezier en met een positief effect op hun gezondheid en welbevinden.
Investeren in sport is dan ook een goedkope en verantwoorde bijdrage aan de leefbaarheid vande samenleving, en bevordert met name de sociale omgang, integratie en volksgezondheid.
De SP is voor het stimuleren van sport en spel in de buurt voor alle leeftijden.
Sport draagt succesvol bij aan het tegengaan van overgewicht en beweegarmoede. Toch blijven ernaar de mening van de SP nog veel mensen verstoken van deelname aan sport en spel.Daarom moet Gorinchem Beweegt blijven bestaan en naar de mening van de SP nog actiever worden in het proces van het stimuleren van sportbeoefening.
De moderne sportvereniging zou naar onze mening naast de organisatie van sport ook kunnen werken aan een naschools sportaanbod in samenwerking met andere organisaties in de wijk.
Hiervoor moeten zij gebruik kunnen maken van het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers én beschikken over de expertise van professionele krachten. Sportverenigingen in de wijk moeten het mogelijk maken dat ieder kind in Gorinchem kan deelnemen aan activiteiten.
Net als taal en rekenen is sport onmisbaar voor een goede ontwikkeling van ieder kind.
Scholen en verenigingen hebben een gezamenlijke taak om door vroege kennismaking. sport tijdig te integreren in het leven van elk kind. Sport helpt bij het verbeteren van de schoolprestaties, het terugdringen van schooluitval en draagt bij aan een positief imago van school en kind.
In het sportbeleid dient de gemeente ook rekening te houden met de vergrijzing en met inwoners met een beperking. Sporten is van groot belang voor de lichamelijke en geestelijke conditie van ouderen en kan meehelpen sociaal isolement te voorkomen. Sporten die geschiktzijn voor ouderen, dienen daarom een extra stimulans te krijgen. Wij denken aan een op maat gesneden sportaanbod en sportvoorzieningen die ook voor ouderen en mensen met een beperking goed geschikt zijn.
 
Kortom, houdt sport bereikbaar. Het belang van voldoende bewegen is voor de groep ouderen erggroot, zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid. Bovendien doen vitale ouderen minder vaak een beroep op medische voorzieningen, wat de kosten van volksgezondheid ten goede komt.
 
Fitte jeugd, vitale volwassenen en actieve senioren
.
Sportaanbod op maat voor alle inwoners draagt bij aan sportparticipatie.
Met levensloopbestendig sportbeleid willen wij er voor zorgen, dat iedereen kan kiezen uit een sportaanbod dat is afgestemd op specifieke mogelijkheden en behoeften. In elke levensfase, en op elk niveau moet het sportaanbod zijn afgestemd op ieders mogelijkheden en beperkingen.
In de woonwijken moet ruimte komen voor sport, (kinder)spel en recreatie. Daarnaast moet er ook ruimte komen voor trapveldjes, jogging en skateroutes, skateparken en jeu de boulesbanen
Om voldoende speelruimte te garanderen zou er in iedere wijk een speelruimtenorm moeten komen,d.w.z. een bepaalde minimum hoeveelheid ruimte die voor sport en spel beschikbaar is.De sportvereniging wordt de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en samen sporten. Een evenwichtige spreiding van verenigingen en voorzieningen in Gorinchem, goede sportmogelijkheden en
de bouw van innovatieve en multifunctionele sportaccommodaties zijn
de ingrediënten voor een integraal, betaalbaar en efficiënt accommodatiebeleid.
Gezien de aanpassing van zowel de A27 als de A15 in de nabije toekomst moet ook rekening wordengehouden met het verplaatsen van sportaccommodaties van Gorinchem West naar andere gedeelten van Gorinchem, hetgeen een meer evenwichtige spreiding van accommodaties ook zeer ten goede zou komen.
Schoolzwemmen is bij een drastisch bezuinigingsbeleid het kind van de rekening geworden in Gorinchem. Naar de mening van de SP moet schoolzwemmen weer terug op het sportmenu. Met zo veel water om ons heen, moet ieder kind in deze gemeente goed kunnen zwemmen. Niet alleen schoolzwemmen verdient de aandacht.
De SP zou zelfs een onderzoek willen naar de mogelijkheden om de normale zwemles voor het basisdiploma zwemmen verder te stimuleren.
Onze speciale aandacht gaat ook uit naar de vele mogelijkheden die er zijn op het gebied van denksport. De SP hecht ook zeer aan deze groep. Een groep die we over het algemeen zeer weinig horen.De SP wil ook hen faciliteren en zo
nodig (ook financieel) helpen om meer leden te verkrijgen
 
Punten
  • Trapveldjes (vrij van hondenpoep), basketbalveldjes,speelpleinen en jeu de boulesbanen in de wijk zijn mede de basis voor een gezonde sociale infrastructuur.
  • Gemeenten en verenigingen zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van de sportaccommodaties.
  • Op nagenoeg ieder moment van de dag moet het mogelijk zijn om gebruik te maken van de accommodaties. Naar onze mening zou er nog efficiënter gebruik moeten worden gemaakt van de accommodaties en/of sportvelden. Zonodig meerdere verenigingen op dezelfde locatie. Ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld ‘smiddags met de buurman een potje badminton te spelen in de sporthal moet aanwezig zijn
  • Wij zijn tegen de verlaging van gemeentelijke gelden voor sportverenigingen. Zonodig moeten gelden wel anders kunnen worden besteed.
  • We willen de bezuinigingen op schoolzwemmen ongedaan maken. We willen zelfs gelden vrijmaken om leszwemmen voor het basisdiploma te stimuleren

U bent hier