h
Verkiezings programma 2018

Algemeen bestuur.

a. Participatie en inspraak
 
Laten we de bevolking meer betrekken bij het bestuur van de stad. Dat was 4 jaar geleden een hartenkreet in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder het nieuwe college van burgemeester en wethouders zijn er stappen gezet in de goede richting.
De Visie van de Stad is een goed voorbeeld van de “nieuwe politiek”. Moeten we daarom tevreden zijn? Nee, nog niet maar we zijn op de goede weg.
De gemeenteraad, het college en de ambtenaren werken er hard aan om de afstand tussen politiek en bestuur enerzijds en de burgers anderzijds serieus te verkleinen.
"Meer openheid en meer democratie" zijn daarbij het uitgangspunt.
De SP vindt het belangrijk dat de bewoners van Gorinchem op de hoogte zijn van wat er binnen de gemeente speelt en hoe men daar invloed op kan hebben. De SP maakt zich om deze reden bijvoorbeeld sterk voor participatie bijvoorbeeld door ad hoc commissies waarin de bewoners van Gorinchem kunnen meepraten in beleidsvoorbereiding. Dan kan op grote onderwerpen dieper worden ingegaan en kunnen betrokkenen hun mening laten horen en de discussie aangaan. Iets dat in de
raadsvergadering slechts beperkt mogelijk is.
Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef wordt naar de mening van de SP vergroot door inbreng van burgers. Wanneer je niets doet, verandert er ook niets. Zeg tegen de politiek wat beter kan en trek vooral je mond open. Als je niets zegt wordt je mening niet gehoord.Inwoners van Gorinchem moeten daarom het recht hebben de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering en/of raadscommissies toe te spreken. Het in te spreken punt behoeft niet op de agenda testaan. Na de aanpassingen in de vergaderwijze van de raad, dienen nieuwe stappen gezet te worden in de verdere democratisering van raadswerk en verbetering van de besluitvorming.
De SP vindt actieve voorlichting, openbaarheid van bestuur en heldere besluitvorming een taak van het gemeentebestuur. De SP ziet het via internet toegankelijk maken van gemeenteraadsvergaderingen als een belangrijke stap op weg naar deze openbaarheid. Naast het gebruik van de sociale media vindt de SP het belangrijk dat de burger ook geïnformeerd blijft worden
Het instituut van de “zeepkist”, voorafgaand aan de raadsvergadering in het stadhuis kan worden uitgebreid op wisselende locaties. Hiervoor is elke openbare ruimte, binnen of buiten geschikt.
Het is van groot belang dat mensen zich, naast hun dagelijkse verplichtingen, belangeloos inzetten voor maatschappelijke activiteiten. De SP wil vrijwilligerswerk dan ook stimuleren. Eigen initiatief van inwoners kan ook ideeën opleveren die de samenleving verder brengen, ideeën die de politiek lang niet allemaal zelf kan bedenken.
 
Punten
 
 • Geen vrijwilligerswerk als vervanging voor betaald werk om bezuinigingen te realiseren;
 • De gemeente moet voorkomen dat enkel hoogopgeleiden in bestuurstaken terechtkomen;
 • De gemeente neemt alle serieus bedoelde en niet tegen de wet ingaande initiatieven serieus.
 • Vrijwilligerswerk is vrijwillig
 
B.Sociale Zaken,Werkgelegenheid en Economie
 
Voor mensen met een klein inkomen is het leven nooit makkelijk, maar door de financiële crisis in de afgelopen jaren worden zij zwaar getroffen. Veel mensen in Gorinchem bevinden zich onder de armoedegrens, hun kinderen groeien op in armoede, en zij moeten gebruik maken van de voedselbank.
De SP wil dat de mogelijkheid om gebruik te maken van kwijtschelding van de gemeentebelastingen voor iedereen geldt met een inkomen tot 120% van het
minimum.
Ook zijn wij van mening dat de mogelijkheid tot het aanbieden van schoolmaaltijden onderzocht moet wordenDe gemeente moet zich actief inzetten om het aantal uit beeld geraakte mensen met een minimum inkomen inzichtelijk te maken, zodat ook deze mensen gebruik kunnen maken van de hulp waar zijrecht op hebben. Hiervoor gebruik maken van de kennis bij instellingen zoals de Belastingdienst,hetUWV, de voedselbank en de SamSam organisaties (Stichting Leergeld, Humanitas, moskeeën en kerken). Daarnaast is de SP van mening dat het systeem van schuldhulpverlening op de schop moet. Het huidige systeem is gericht op mensen straffen in plaats van hen vooruit te helpen naar een schuldvrije onafhankelijke toekomst. In diverse steden lopen er op dit moment proeven met andere, beduidend socialere, manieren om met schuldhulpverlening om te gaan. Wat de SP betreft sluit Gorinchem zo snel mogelijk aan bij deze proeven.
Arbeidsgehandicapten en Sociale werkplaatsen zullen de druk van de bezuinigingen van de regering gaan voelen. Wij zien een taak voor de gemeente weggelegd om
onze eigen Sociale Werkplaats AVRES zoveel mogelijk te ondersteunen. Een veilige plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is voor die groep het belangrijkste. Deze mensen mogen nooit lijden onder bestuurlijk gedoe. Als het bestuurlijk gedoe aan blijfthouden, zou de gemeente de optie een eigen SW bedrijf
op te richten moeten overwegen.
 
Punten
 
 • De SP wil dat de mogelijkheid blijft om gebruik te maken van kwijtschelding van de gemeentebelastingen voor iedereen met een inkomen tot 120% van het minimumloon
 • De mogelijkheid tot het aanbieden van schoolmaaltijden moet onderzocht worden.
 • Gorinchem sluit zich aan bij proeven voor socialere en effectievere systemen om met schuldhulpverlening om te gaan.Overheidsinstellingen zoals de gemeente, de bibliotheek en het ziekenhuis dienen stageplaatsen te bieden voor de verschillende opleidingsniveaus. Hiervoor moeten doelstellingen en richtlijnen opgesteld worden.
 • De gemeente streeft naar het terugdringen van de winkelleegstan in de binnenstad om zodoende het centrum weer economisch gezond te maken. Dat is goed voor het vestigingsklimaat voor (kleine) ondernemers en voor de werkgelegenheid.
 • Het bevorderen van het wonen boven winkels is goed voor het leefklimaat in de binnenstad en schept nieuwe mogelijkheden voor veelal jonge woningzoekenden.
 • Meer banen voor lager opgeleiden;
 • Extra versterking van kleine ondernemers, want zij zorgen voor de meeste werkgelegenheid;
 • Meer werk voor tenminste minimumloon voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Regionale samenwerking gericht op het bevorderen van werkgelegenheid, vooral voor lager opgeleiden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Behoud van het aantal koopzondagen van 12 per jaar, omdat kleine winkeliers het moeten afleggen bij een regeling die openstelling op alle zondagen toelaat;
 • Krachtig bestrijden van discriminatie op de werkvloer.
 • Werken voor het loon dat ervoor staat !
.
C.Financiën, investeringen en belastingen
 
Gorinchem heeft de afgelopen vier jaar kans gezien het gemeentelijke huishoudboekje goed op orde te krijgen. We hebben nog steeds een relatief hoge schuld (gevolg van de vele grondaankopen in het verleden) maar ook een gezonde reserve, die groot genoeg isom in geval van nood flinke klappen op te vangen.
Die gezonde positie mag geen aanleiding zijn om alle remmen los te gooien. De raad zal op een verantwoorde wijze moeten blijven zorgen voor een toekomstbestendig financieel beleid. Daarbij gaan wij uit van een voldoende budget voor een sociaal verantwoord beleid. Ook voor een goed kwalitatief personeelsbeleid dient voldoende geld uitgetrokken te worden. Alleen op die manier kan wordenvoorkomen, dat onnodig vaak (dure) externe bureaus moeten worden ingeschakeld voor regulieretaken.
Voor een verdere ontwikkeling van de stad dienen toereikende investeringsbudgetten te worden gereserveerd, waarbij een goede balans tussen nut en noodzaak moet worden gezocht. Ook de planning van investeringen verdient veel aandacht. Dit is voor de stabiliteit van het gemeentelijk beleid nodig, zodat rigoureuze bezuinigingen, zoals die de afgelopen periode onontkoombaar waren, niet meer nodig zijn.
De SP blijft tegen de verhoging van de OZB (zowel het gebruikersdeel als het eigenaa
rsdeel), de belasting op huisbezit, omdat deze belasting de woonlasten voor woningbezitters nodeloos doet stijgen. Bovendien is de OZB naar onze mening niet bedoeld als melkkoe voor de gemeente.
De SP blijft van mening dat de privatisering van openbare (nuts)voorzieningen een halt moet worden toegeroepen. Wij vinden daarom dat verkoop van de Eneco
aandelen geen goede zaak.
 
Punten
 • geen verkoop Enecoaandelen
 • geen verhoging OZB
 • geen doldrieste plannen
 • reserveren voor slechtere tijden

U bent hier