h

Rechtvaardigheid in Gorinchem

13 november 2020

Rechtvaardigheid in Gorinchem

Foto: SP

Het recht om te wonen, het recht op een eerlijk loon en het rechtzetten van onrecht. Drie thema´s die voor de SP Gorinchem centraal staan. Voor al deze thema’s dienden wij tijdens de begroting moties in om Gorinchem weer een beetje eerlijker en dus beter te maken!

Ten eerste dienen wij een motie in om het kopen van een huis voor starters en anderen met een beperkt inkomen mogelijk te maken! Gorinchem heeft helaas te maken met hoge prijzen voor koopwoningen, bijvoorbeeld voor starters. Met grote regelmaat worden woningen die bedoeld zijn voor starters opgekocht door investeerders, speculanten en huisjesmelkers. De woningen die dus oorspronkelijk bedoeld waren voor mensen met een beperkte beurs zijn niet beschikbaar voor de groep kopers waarvoor ze bedoeld waren. Wij verzoeken het college dus om met Poort6 en andere ontwikkelaars in Gorinchem in gesprek te gaan over het invoeren van een (zelf)woonplicht voor nieuwbouw en (ver)nieuwbouw van koopwoningen en appartementen.

Ten tweede dienen wij een motie in om mensen aan een eerlijk loon te helpen! Nederland is één van de rijkste landen ter wereld, maar een grote groep mensen blijft financieel sterk achter en heeft dus te maken met armoede, waaronder helaas ook mensen in Gorinchem. Het minimumloon staat niet in verhouding tot de jaarlijks groeiende kosten van bijvoorbeeld huur, zorg, boodschappen en gemeentebelastingen. Zeker nu er grote landelijke financiële zorgen zijn ten tijde van de coronacrisis is het belangrijker dan ooit om men een goed en eerlijk minimumloon aan te kunnen bieden. Laat onze gemeente daarom het goede voorbeeld geven en daarmee een keer voorop lopen! Wij verzoeken het college in deze motie dus om drie dingen te doen:

- Met een brief aan te dringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en de raad daarover te informeren.

- Er zo snel mogelijk werk van te maken dat alle medewerkers die werkzaam zijn voor de gemeente Gorinchem (rechtstreeks in dienst of als zzp’er, payroller, flexwerker of uitzendkracht) minimaal 14 euro per uur verdienen.

- Het belang van een minimumuurloon van 14 euro per uur actief uit te dragen in de gesprekken die de gemeente Gorinchem voert met bedrijven en organisaties die voor of in opdracht van de gemeente Gorinchem werken.

Dit is niet meer dan normaal gezien dat onze gemeente een sociale zorgplicht heeft voor alle inwoners van Gorinchem.

Ten slotte dienen wij nog een laatste motie in om een stukje onrecht weer recht te zetten. SP Gorinchem constateert:

‘Ouders en kinderen die zijn getroffen door de “toeslagenaffaire” hun leven als volwaardig burger vaak niet zonder hulp en aandacht kunnen oppakken. Ze hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden en weer terug. Dit werkt verlammend. Er is behoefte aan goede ondersteuning bij één loket. De huidige hulp naar deze ouders verloopt te moeizaam. Ook zijn er naast de kindertoeslagaffaire inmiddels ook onderzoeken naar het functioneren van het UWV en het CBR. Hierdoor gaat het mogelijk niet alleen meer over kindertoeslag, maar óók over andere toeslagen.’ 

Om onze gemeente deel te laten nemen in het herstel van vertrouwen in de overheid en om de slachtoffers van de toeslagenaffaire en andere slachtoffers van overheidsinstanties bij te staan stellen wij het volgende voor:

- De gemeente moet een vertrouwenspersoon/ombudsman/gespecialiseerde hulpverlener/organisatie aanstellen als aanspreek- en oplossingspunt. Deze zal inwoners ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die ontstaan zijn in de afgelopen jaren doordat ze onterecht in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen door oneigenlijke terugvordering van toeslagengeld. Ook zal deze instantie helpen bij toegang creëren tot regelingen en diensten met betrekking tot de weerslag van de vorderingen en oplossing schuldenproblematiek en neemt tijdelijk de rol van contactpersoon over wanneer de gedupeerde daar niet meer toe in staat is. Daarnaast wordt een luisterend oor geboden.

- De gemeente zou moeten signaleren om welke inwoners het gaat en waar hun grootste zorgen zitten. Hierbij is specifieke aandacht voor kinderen noodzakelijk.

De reacties van de wethouders bewegen zich tussen, wil niet, kan niet en mag niet. De SP wil Gorinchem graag beter maken maar het college voelt niet zo veel voor onze ideeën.

Onze volledige moties staan hieronder als bijlage.

Reactie toevoegen

U bent hier