h

Onze kritische reactie op de begroting

4 november 2021

Onze kritische reactie op de begroting

Op donderdag 4 november is de begroting van gemeente Gorinchem behandeld door de gemeenteraad. De SP is zeer kritisch op de begroting. Hieronder staat de speech die onze fractievoorzitter gehouden heeft.

De Socialistische Partij vindt de bespreking van deze begroting een mooie gelegenheid om vier jaar met dit college politiek te evalueren en dat we er niet blij van geworden zijn zal duidelijk zijn. Een college wat zichzelf ooit afficheerde als het college dat een nieuwe wind zou laten waaien in Gorinchem, nu zeggen alle nieuwe colleges dat en zeker lokale partijen roepen dat graag. Het aantreden van het nieuwe college was het enige moment dat er gevraagd is aan ons om mee te denken, wij hebben toen onze ideeën en meningen gedeeld en nooit meer iets gehoord, sterker nog er is ook in parallelsessies en raadsvergaderingen niet geluisterd naar wat wij vonden en helaas ook niet naar de bewoners van de stad. Tot zover eerlijke politiek, beter luisteren en meer democratie.

In de begroting is te lezen wat er allemaal niet is gedaan bijvoorbeeld over mobiliteit -tenslotte zei het college te willen werken aan een stad die beter bereikbaar is- ik citeer: 'er zijn voorbereidingen voor de uitbreiding van de parkeergarage' maar in voorbereidingen kunnen we niet parkeren. 'Er worden ontwerpen gemaakt voor fase 2 van de Banneweg' ook een citaat, maar we staan nog steeds in de file omdat er geen samenhangend mobiliteitsbeleid is. En men zegt ook: 'er is onderzoek naar de verbeteringen van fietsroutes' maar intussen fietsen jongeren nog steeds gevaarlijk over de Haarse Kades. Ook deze ambitie lijkt ons niet gehaald...  We vinden ook de zin en ik citeer weer 'we zetten ambitieuze stappen voor een duurzame stad' erg mooi maar we zien helaas niets gebeuren waar de gewone burger iets aan heeft. Ook in de stedelijke ontwikkeling heeft het college het over 'plannen maken, en voorbereiden van alles' maar alles wat we zien gebeuren in de stad is de uitvoering van de plannen van het voorgaande college. In de binnenstad staan ondanks mooie beloftes heel veel winkels leeg, bij cultuur kan het college alleen de gemeentelijke monumenten benoemen, waar de eigenaren nauwelijks betrokken waren -dat is ook een proces wat in de vorige periode in gang gezet is- en belangrijk erfgoed zoals dat van de Vries Robbé wordt binnenkort platgewalst door ondoordachte nieuwbouwplannen. Ook het afvalstoffenbeleid komt aan de orde waarbij niets verstandigers bedacht kan worden dan diftar en dat was jaren geleden al een mislukking, waarbij uit enig spitwerk in de stukken blijkt dat het MT van Waardlanden zichzelf een forse loonsverhoging heeft gegeven. Ik kan nog een heel tijdje zo doorgaan maar 10 minuten is niet lang en de conclusie van de SP over vier jaar met dit college is dat, ondanks grote advertenties in de krant met schaamteloze opschepperij, de stad er niet op vooruit is gegaan en in ieder geval armer is geworden. Wij vinden overigens nergens in de begroting of waar dan ook iets terug van de toetsing van de vraag (prominent op de website van de gemeente genoemd) draagt wat we doen bij aan het geluk van zoveel mogelijk Gorcumers? Waar vinden we dat in de begroting? Een begroting hoort volgens ons zeker om geld te gaan, maar dan hebben we het over geld wat nodig is om beleid uit te voeren en Gorinchem een betere stad voor haar bewoners te maken. Helaas is er niet veel te vinden op het gebied van beleid op het gebied van RO en bouwen van betaalbare woningen, wij vragen ons af hoe zit het met de grexen? Het college geeft zelf aan dat deze het middel zijn tot verwezenlijking van volkshuisvesting. In het kader hiervan dienen wij de motie Bouw grijs, plant groen in die ik zo meteen zal toelichten. Ook vinden wij in de begroting bijzonder weinig terug over Sociaal Cultureel Werk, laat het college de buurt- en clubhuizen een stille dood sterven? Wij maken ons nog steeds zorgen om de zorg. In dat kader willen wij medicinale cannabis onder de aandacht van de raad brengen. Ik zal dat zo meteen verder toelichten want wij willen een motie indienen betreffende de thuiskweek van medicinale cannabis voor eigen gebruik. Afsluitend vragen we ons af, natuurlijk, of er een fatsoenlijk financieel beleid gevoerd is en hoe de invloed van dit college op de inwoners is geweest, hierover heb ik een boeketje onplezierige conclusies:

• Het college heeft tijdens hun regeerperiode kans gezien de lokale lasten stevig te verhogen, voor een meerpersoons huishouden waren de kosten in:

2018 €715

2019 €749

2020 €768

2021 €805

Dat is een stijging van = €90, -

• Ook de schuldenlast per inwoner is €4231 dat is €300, - meer dan toen dit college begon.

• Investeringen staan als bezit op de balans

• B&W lijken er van uit te gaan dat we toch wel gecompenseerd gaan worden door de overheid, nieuwsflits: ook gemeenten kunnen failliet.

• Geld uit 2022 inzetten voor nu is het creëeren van een zwart gat voor de toekomst. Als iemand het dit doet met zijn salaris dan komt hij in de schuldhulpverlening ....

Wij hebben drie moties die wij graag ter ondersteuning willen voorleggen aan de raad. Ten eerste de motie Bouw grijs, plant groen waarin de SP in het kader van toekomstige bouwambities het college verzoekt beleid te maken zodat toekomstige bouwers en projectontwikkelaars wat terug doen voor de natuur en biodiversiteit. Denk bijvoorbeeid aan het planten van bomen, struiken en groene daken. Ten tweede ook al eerder genoemd de motie thuiskweek medicinale cannabis, mensen met bijvoorbeeld Parkinson, kanker, ALS en nog meer ziektes hebben aangetoond baat bij het nemen van medicinale cannabis. Veel van deze patiënten zouden graag zelf de grondstof daarvoor telen. De gemeente Tilburg heeft hiervoor een goed werkend systeem en wij willen het college verzoeken te onderzoeken of zij hier ook mee willen werken. Ten laatste willen wij het college bij motie verzoeken te onderzoeken hoe het staat met de zwemvaardigheid in Gorinchem bij kinderen en ouderen en hoe dit verbeterd zou kunnen worden.

 

Hieronder zijn onze drie ingediende moties te vinden:

- 1 Motie Biodiversiteit 

- 2 Motie medicinale cannabis

- 3 Motie bevorderen zwemvaardigheid

Reactie toevoegen

U bent hier