h

Woonvisie 2019

3 oktober 2019

Woonvisie 2019

Tijdens de raadsvergadering van 26 september kwam de woonvisie
aan bod. Deze visie moet een kader vormen voor 'wonen' in Gorinchem. Als het aan ons had gelegen, had het direct de papierbak in gegaan. Het is duidelijk een visie van dit college en geen visie voor alle Gorcummers.

Helaas kon ik onverwachts niet bij de behandeling van de woonvisie aanwezig zijn. Omdat ik de woonvisie heb voorbereid, is hierdoor het geluid van de SP fractie niet in de raadzaal te horen geweest en daardoor ook niet in de media gekomen. Omdat de SP fractie als enige heeft tegengestemt en wij het belangrijk vinden dat u weet hoe de SP over de woonvisie denkt, plaats ik hier onze mening. Met vriendelijke groet, Ariën van Houwelingen
Verdeling in wijken
Laten we positief beginnen. We zien in de visie terug dat er wordt ingezet in het versterken van wijken. Zo is er sprake van een mix van hoge en lage inkomens. Ook komen mensen met verschillende levensstijlen aan bod. Om dat mogelijk te maken zijn verschillende woningtypen en goede voorzieningen nodig. Ook is een goede samenwerking tussen alle maatschappelijke partijen nodig. ​
Het stimuleren van bewonersinitiatieven in de wijken waarnaast de gemeente
ook andere maatschappelijke organisaties (zoals de corporatie) aan deelnemen past
hierbij.
 
 
geschikte woningen
De SP vindt het belangrijk dat oudere mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. SP Gorinchem wil daarom betaalbare woningen voor ouderen in bestaande wijken, zodat mensen op latere leeftijd in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.​
 
Het is fijn wonen wanneer er hulp dichtbij is. Hulp van bijvoorbeeld: buren, vrienden, familie, vrijwilligers en mantelzorgers.
We hebben nog niet zo heel lang geleden in de Rozenobel prachtige voorbeelden gezien van ontschotten in zorg en welzijn. Dankzij deze mooie voorbeelden denken wij van SP Gorinchem dat dankzij het ontschotten op het terrein van wonen, zorg en welzijn er veel gedaan kan worden. Denk hierbij aan mantelzorgwoningen, dementiegeschikte woningen of woningaanpassingen.​
 
 
voldoende Sociale huurwoningen
De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is 9.6 maanden. Hier komt echter nog wel bijna 5 jaar dat je ingeschreven moet staan bovenop.
Als Gorinchem wil groeien is het belangrijk dat er ook meer sociale huurwoningen bijgebouwd worden. Verkoop of sloop zou alleen moeten plaatsvinden in wijken waar
het aandeel sociale huur nu erg hoog is, maar niet voordat er dezelfde hoeveelheid, vergelijkbare vervangende sociale huurwoningen in de andere wijken zijn gebouwd. Dit laatste punt lezen we gelukkig ook terug in de visie.
 
 
energierekening
De komende dertig jaar worden woningen energieneutraal gemaakt. Dat is een goede zaak, maar wel onder een aantal voorwaarden. Betrek bewoners van begin af aan bij de aanpak. Zet beheersing van de woonlasten centraal.
Bijna 20 procent van de Nederlandse woningen heeft last van vocht en schimmel. Het ligt voor de hand om de aanpak van deze problematiek te combineren met de verduurzaming van de woningvoorraad. Het bevriezen van de huur voor de woningen met label F en G, waar de meeste vochtproblemen voorkomen kan de aanpak versnellen.
De SP kiest er voor om deze rekening niet bij de huurders te leggen.​
 
 
 
nieuwe woonvormen
Meer ruimte voor woonvormen gaat verder dan het voorzien in een woonbehoefte van bepaalde groepen.
Aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld: jongeren, jong werkenden, agenten, verpleegsters en leraren zijn belangrijk voor het economisch succes van stad of regio.
Naast dat woningen onbetaalbaar zijn voor jongeren is er een andere reden dat starters buiten de boot vallen. Zo zijn er simpelweg minder woningen voor alleenstaanden beschikbaar. 83% is in Nederland een eengezinswoning en de rest is meergezinswoning volgens het CBS (2014).
 
Onderzoek naar:
Ziet de SP wel zitten. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen hebben belangstelling voor een eigen appartement gecombineerd metgemeenschappelijke voorzieningen.

 

positie van huurders
Vroeger was echter het vast-huurcontract de norm net als dat de vaste baan de norm was. Een vaste en stabiele basis waar men hun eigen leven of dat van hun gezin in hun eigen tempo kon opbouwen. Er was maar een heel beperkt aantal uitzonderingen waarop je tijdelijk je woning kon verhuren.
 
De leden van de SP-fractie vinden dat tijdelijke huur geen oplossing is voor de woningnood en dat huurdersrechten goed beschermd moeten blijven, ook bij tijdelijke huur.
Tijdelijke huurcontracten als Flexwonen is een aanslag op de rechtszekerheid van huurders (met name in de commerciële sector). De hoeveelheid tijdelijke contractvormen is al groot.
 
Het Campuscontract voor tijdelijke studentenhuisvesting; de bruikleenovereenkomst; de pensionovereenkomst; het diplomatencontract; het solidcontract Short Stay; tussenhuur en kamerverhuur; het huurcontract voor bepaalde tijd en het huurcontract naar zijn aard van korte duur.
Alle varianten hebben één ding gemeen. In ruil voor een kortere wachttijd of directe beschikbaarheid bieden ze significant minder huurbescherming dan het vaste huurcontract. Ze zijn makkelijker op te zeggen en ook hebben huurders geen recht meer op vervangende woonruimte en huurbescherming.
Kortgezegd, tijdelijke huurcontracten hollen de rechten van huurders uit.
 
 
 
geen huisvesting voor moderne slavernij
Twee keer komt er 'verantwoordelijkheid nemen' terug in de visie. Helaas niet bij huisvesting voor arbeidsmigranten. Daar wil de wethouder shortstay faciliteiten voor arbeidsmigranten mogelijk maken.
Dat was natuurlijk te verwachten toen hij op Twitter #JA plaatste bij een artikel van de Volkskrant. Hierbij is er sprake van moderne slavernij in Veghel. Een heus getto wordt er uit de grond gestampt.
Verdienen arbeidsmigranten geen goede huisvesting? Ja natuurlijk verdienen arbeidsmigranten die goede huisvesting wel! De SP is niet tegen de komst van arbeidsmigranten, maar tegen het systeem.
Het wordt hoog tijd dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen! Zij zijn diegene die gebruik maken van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Waar het om gaat is dat het grootbedrijf arbeidsmigratie misbruikt om de winsten te vergroten.
Wat  volgens hen goed is voor de economie, is vooral goed voor een aantal bedrijven en hun aandeelhouders. Terwijl de laagopgeleiden, de arbeidsmigrant en de gemeenschap/overheid de rekening mag betalen.
Dit zieke systeem wil de SP niet faciliteren door huisvesting voor arbeidsmigranten toe te laten. Eerst maar eens een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten.​
 
Wij van SP Gorinchem hebben dan ook niet ingestemd met het voorstel.

Reactie toevoegen

U bent hier