h

Schriftelijke vragen sloop woningen Haarwijk

5 oktober 2017

Schriftelijke vragen sloop woningen Haarwijk

De SP-fractie heeft deze week haar zorgen geuit over de sloop van woningen in de Haarwijk. De fractie maakt zich vooral zorgen over de vraag 'waar moeten en kunnen deze mensen wonen' en 'zijn er wel genoeg goedkope huurwoningen in Gorinchem'. Ook maakt de fractie zich grote zorgen over dure scheefwoners, mensen die noodgedwongen in een veel te duur huis wonen. Hieronder kunt u alle vragen lezen: 

Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 36 van het reglement van orde voor de vergadering van de Gemeenteraad van Gorinchem

Datum: 04-10-2017

Onderwerp: Sloop woningen Haarwijk

Toelichting: Bezorgde bewoners van 73 woningen in de Haarwijk hebben afgelopen week contact gezocht met de SP fractie en met andere fracties. Poort6 heeft deze bewoners geïnformeerd over de sloop van hun woningen. Zij moeten, volgens de eerste brief in de tweede week van december hun woning verlaten. Volgens een tweede brief, daterend van deze week, moeten zij hun woning op oudejaarsdag verlaten.

(Kunnen de navolgende vragen, gezien de urgentie, snel beantwoord worden?)

Daarom stellen wij de volgende vragen:

1.      Bent u met de SP van mening dat de timing, vlak voor kerst of rond oud en nieuw, erg ongelukkig is?

2.      Wat is de reden voor deze haast?

3.      Heeft Poort6 alle benodigde vergunningen om op korte termijn te mogen slopen en bouwen? Zo nee, waarom dan deze haast?

4. Zijn er ook al onderzoeken gedaan of sloop op korte termijn wel kan, dit in verband met het mogelijk ter plaatse voor komen van beschermde diersoorten zoals vleermuizen?

Bewoners van deze straten geven aan dat hun gevoel van veiligheid, sinds de brief over sloop, sterk teruggevallen is.

5.      Welke rol kan de gemeente spelen om dit gevoel van veiligheid en de daadwerkelijke veiligheid te verbeteren?

Door een gebrek aan goedkope huurwoningen, is er een groep inwoners die van sloopproject naar sloopproject trekt en gezien zou kunnen worden als sloopnomaden, die zich nergens voor langere tijd kunnen vestigen, omdat reguliere goedkope woningen ontbreken.

6.      Is er bekend hoeveel van de bewoners in deze sloopwoningen ‘sloopnomaden’ zijn?

7.      Houdt de gemeente samen met poort6 in de gaten of deze mensen een andere woning kunnen vinden? Zo nee, waarom niet?

8.      Deelt de gemeente de analyse van de SP dat er te weinig echt goedkope woningen in Gorinchem beschikbaar zijn?

9.      Zo ja, op welke wijze werkt de gemeente aan het tot stand brengen van meer goedkope woningen in Gorinchem?

In heel Zuid-Holland is het concept ‘te duur scheefwonen’ net zo`n groot probleem als te goedkoop scheefwonen. Huurders wonen dan, noodgedwongen omdat er geen ander aanbod was, in een te dure huurwoning. Dit heeft voor de huurder grote financiële gevolgen en kan leiden tot grote schulden.

10.  Hebben de gemeente Gorinchem en Poort6 deze te dure scheefwoners in beeld? Zo nee, welke stappen gaat het college ondernemen om deze wel in beeld te krijgen?

11.  Welke maatregelen worden er genomen om er voor te zorgen dat zij niet in financiële problemen komen?

12.  Welke maatregelen worden er genomen zodat zij betaalbaarder kunnen wonen in Gorinchem?

Namens de SP fractie,

Lies van Aelst

Reactie toevoegen

U bent hier