h

Perspectienota Gorinchem d.d, 28 juni 2017

4 juli 2017

Perspectienota Gorinchem d.d, 28 juni 2017

Hieronder de reactie van de SP fractie op de perspectiefnota van het college van B&W uitgesproken door Lies van Aelst.

 

U begrijpt voorzitter, dat ik zonder de voorgeschiedenis die de meesten van u hebben in deze raad, voor vandaag eerst maar eens in het SP verkiezingsprogramma gedoken ben en deze naast de perspectiefnota gelegd heb. Mijn redenen hiervoor waren tweeledig: enerzijds te kijken wat voor mooie SP punten er in de perspectiefnota staan en anderzijds eens te kijken waar in ons volgende verkiezingsprogramma een extra schepje bovenop mag omdat het van ons best wat meer zou mogen.

 

De doelgroepen die het moeilijk hadden toen wij in 2013-2014 ons verkiezingsprogramma schreven, hebben het helaas nog steeds erg moeilijk. Over hen zeiden wij: we maken ons ernstige zorgen over de positie van gehandicapten, bejaarden, studenten en uitkeringsgerechtigden, die in toenemende mate moeite hebben het hoofd boven water te houden, omdat er aan de lopende band gekort wordt op uitkeringen en beurzen. 

Bovendien heeft het neo-liberale beleid van Rutte en Samson er toe geleid dat er werkelijk op alles bezuinigd wordt dat los en vast zit: het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en ga zo maar door.

Helaas na nog meer jaren Rutte, nog steeds bijzonder actueel. 

 

Terug naar de perspectiefnota: 

Het eerste in het oog springende punt is toch echt wel de bus door de Lingewijk, in de vorige raadsvergadering vertelde ik hier al iets meer over (u weet het nog wel, de twee strijdbare dames en de horrortrap). Deze pilot komt er na lang aandringen van bewoners en SP, en wordt hopelijk verder uitgebreid op nog steviger aandringen van de SP (voor uw informatie, dat zag u mij in de vorige raadsvergadering doen)

Na deze pilot zie ik overigens ook in andere wijken echt nog kansen voor de verbetering van het OV! 

 

Een ander in het oog springend verkeerskundig punt, is de reconstructie en het groot onderhoud op de Banneweg

In ons verkiezingsprogramma zeiden wij hierover (speciaal voor die mensen die ons programma niet van buiten geleerd hebben) ‘De grote verkeersdruk en de dagelijkse files op de Banneweg blijven een heikel punt. Het aanleggen van een tunnel onder de spoorbaan zou dit probleem naar onze mening aanzienlijk verminderen. Daarbij moeten dan ook de rotondes bij het stadhuis en tussen de Lange en Korte Brug worden verbeterd’

1. Wij zijn dan ook heel benieuwd of het idee van een tunnel mee wordt genomen in de reconstructie van de Banneweg, zeker nu de MLL zo veel vaker rijdt! 

 

In ons verkiezingsprogramma was ook een hoop te lezen over club en buurthuizen (hoe kan het ook anders met een wethouder die club- en buurthuis werk gedaan heeft, en natuurlijk met een partij die al jaren hamert op het belang van buurthuizen). Hierover zeiden wij onder andere: Welzijnsactiviteiten kunnen uitgevoerd worden in club- en buurthuizen. Daarom moet in elke buurt een club- of buurthuis te vinden zijn, zelfstandig of in een brede school. In dit kader zijn wij een sterk voorstander van het in stand houden van de Bogerd, de Elzenhof en de Haarhorst. U weet ook dat de buurthuizen sterk onder druk gestaan hebben. Ik kan dan ook met vreugde constateren dat (mede omdat de SP bestuurde) deze club en buurthuizen nog open zijn! Ik zie overigens voor de toekomst ook zeker nog kansen voor een schepje er bovenop, namelijk een buurthuis in elke wijk en nog meer voorzieningen in die buurthuizen

 

Een doorn in het oog waar wij in ons verkiezingsprogramma waar wij ook aandacht voor vroegen, is het stoppen met de 1% extra OZB verhoging in Gorinchem. Tot mijn vreugde trof ik in de perspectiefnota aan dat we daar inderdaad mee gekapt zijn! Chapeau! 

 

Zorgen heeft de SP natuurlijk ook. Die zorgen liggen voor een redelijk deel op het gebied van wonen, omdat onder andere de verhuurdersheffing daar een desastreus effect gehad heeft (iets waar wij als gemeente bar weinig aan kunnen doen) en het steeds moeilijker lijkt te worden voor mensen om de juiste woning voor een acceptabele prijs te vinden. 

1. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de huisvesting van ouderen, zijn er wel voldoende geschikte en betaalbare woningen voor deze doelgroep? (Zeker in het licht van de onzalige ontwikkeling dat bejaardenhuizen gesloten zijn en steeds meer mensen langer thuis moeten wonen). 
2. Hebben wij als gemeente in zicht of dit langer thuis moeten wonen zorgt voor meer eenzaamheid? Zorgt dit voor andere problemen? 

Wij horen als SP best vaak over ouderen die graag kleiner (gelijkvloers) zouden willen gaan wonen, maar dit niet kunnen omdat ze dan ineens een smak meer huur moeten gaan betalen. ZO blijven deze ouderen ongewild in een woning wonen waar ook een gezin in zou kunnen en wonen ze ook zonder dat ze dat willen in een niet al te handig huis. 

3. Kent de gemeente dit probleem en kunnen we hier als gemeente een rol in spelen? 
4. Zijn er voldoende betaalbare woningen voor jongeren?
5. Wordt er in dit kader ook gekeken naar wonen in leegstaande winkels?
6. En wat is het perspectief van betaalbare nieuwbouwwoningen (Amsterdam biedt een, wellicht onvergelijkbaar, voorbeeld van hoe je daar als stad stevig op kunt sturen. Niet verbazingwekkend overigens ook onder leiding van een SP wethouder ;-) )

 

 

Hierbij vragen we ook graag speciale aandacht voor de groep die net teveel verdient om een sociale woning te mogen huren, en daardoor tussen wal en schip zou kunnen raken omdat er dan nog excessievere huren betaald moeten worden. 

7. Hebben we deze groep in Gorinchem in beeld?

 

Een andere zorg van de SP ligt op het gebied van de herindelingsontwikkelingen om ons heen, die ongetwijfeld ook (financiële) gevolgen voor ons en de regio hebben (bijvoorbeeld omdat er deelnemers uit de gemeenschappelijke regelingen zullen stappen. 

8. Zijn de risico`s hieromtrent bij ons in beeld?

 

Wij hebben gezien dat we de lasten voor inwoners beheersbaar houden door deze niet extra te verhogen (wat kennelijk eerder wel gebeurde), dat is wat ons betreft een mooie ontwikkeling.We zijn ook heel erg blij met de mogelijkheid van een collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering, die voor mensen met een smalle beurs een enorm verschil maakt! We vragen het college graag om ook bij het waterschap te bepleiten de lasten beheersbaar te houden voor inwoners, daar zien we door de hele provincie namelijk zorgelijke ontwikkelingen en scherp in de gaten te houden of het waterschap niet tornt aan het kwijtschelden van de waterschapslasten voor minima (een zorgelijke ontwikkeling bij andere waterschappen) 

 

 

Een andere uitdaging van de afgelopen jaren, is het in stand houden van de zorg geweest, ondanks monsterlijke rijks bezuinigingen. In een eerdere parallel sessie vroeg ik ook al aandacht voor het bijhouden van problemen door deze bezuinigingen. Want nadat het rijk decentraliseert, komen alleen de misstanden in de kamer aan de orde in de vorm van ‘foei gemeente, wat doe je het slecht’ men is dan heel snel vergeten dat het de decentralisaties met bijbehorende mega bezuinigingen geweest zijn die de oorzaak van al dit leed en al deze ongelijkheid zijn! De wethouder zegde toen toe dit te zullen monitoren en het Rijk hiervan op de hoogte te houden. (hierover zeiden wij overigens in ons programma ook: Wat de SP betreft gaat de gemeente vanaf dag 1 na de transitie jeugdzorg nauwgezet monitoren welke tekorten er door deze overdracht ontstaan en dit bij de landelijke overheid aankaarten) 

 

Kansen voor de toekomst zie ik op het gebied van kleinschalige woonvoozieningen voor ouderen die niet meer naar een bejaardenhuis mogen, zorg in de wijk en preventie (niet alles is in 1 coalitieperiode te realiseren) 

 

Participatie

Op het gebied van participatie zien we ook dat de gemeente druk bezig is en haar best doet inwoners te betrekken, goed bezig! We zien hierin echter wel ook twee verbeterpunten die, volgens de SP, ergernis bij inwoners kunnen voorkomen en weerstand tegen projecten in een vroeg stadium zichtbaar kunnen maken. Namelijk: 

- vergunningen, ontheffingen en plannen niet langer in de vakantieperiode per inzage leggen (voor die mensen die denken ‘dat kan toch niet’ in Zuid-Holland doen we ook in de vakanties geen ter inzage leggingen). De reden hiervoor is dat je mensen dan geen eerlijke kans geeft om op tijd bezwaar te maken, wat later voor redelijk wat boze inwoners en problemen kan zorgen. 

- Grote veranderingen, bouwprojecten en kapplannen op locatie aanplakken (naar Belgisch model) zodat belanghebbenden plannen veel eerder in beeld krijgen en niet pas na de bezwaartermijn in actie komen. 

 

Dan voorzitter, cultuur. Er wordt aan een cultuurvisie gewerkt, erg mooi, want op de vorige cultuurvisie had de SP nogal wat aan te merken. Wij zijn erg blij dat er nu ook werk gemaakt wordt van alternatieven voor de Nieuwe Doelen in de vorm van een breed podium. We zien echter wel dat hier nog aardig wat tijd overheen lijkt te gaan en er maatregelen voor overbrugging getroffen moeten worden (waar ongetwijfeld kosten mee gemoeid zijn). We zouden het eigenlijk het mooiste vinden als hier gewoon deze raadsperiode nog besluiten over genomen kunnen worden en we gauw aan de slag zouden kunnen met de locatie V&D! Een prachtige centrale plek die enorm bij zou dragen aan de leefbaarheid van de binnenstad. 

In 2014 hield de SP verder uiteraard een pleidooi voor behoud van museum, bibliotheek en een podium in de stad. Als ik nu in Gorinchem om mee heen kijk, lijkt het er toch op dat we daar met redelijk succes voor gepleit hebben! 

Ik zie nog wel een zorgpuntje in de perspectiefnota, namelijk een PM post voor het huis van inspiratie. 

Ik word graag gerustgesteld dat hier gewoon voldoende geld voor beschikbaar komt. 

 

Een ander zorgpuntje is de implementatie van de visie van de stad. Hoe gaan we dat uitvoeren en implementeren? Is het wellicht een idee hier een projectleider voor vrij te maken? De stad heeft er denk ik recht op dat de visie meer is dan een mooi papieren plan. 

 

Met de plannen van de gemeente op het gebied van milieu en energie, zijn we ook een heel eind met het pleidooi dat de SP hield voor duurzaamheid en groene energie. Complimenten hiervoor! Ook hierbij zien we overigens wel dat er in de toekomst altijd nog een schepje bij zal mogen! 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier