h

Begrotingsraad 2017

14 november 2016

Begrotingsraad 2017

Wat vindt de SP?
We zijn halverwege de raadsperiode 2014-2018, hoog tijd om de stand van zaken onder de loep te nemen. Fractievoorzitter Nanine van Dalen doet dat bij gelegenheid van de behandeling van de begroting voor 2017 in de raadsvergadering van 10 november jl.
Terugblik “Een aantal jaren geleden stond de gemeente Gorinchem er financieel niet zo rooskleurig bij. Hoge schulden, tegenvallende grondexploitaties en niet genoeg geld gespaard om deze tegenvallers op te pakken” aldus Nanine.

Ze vertelt over het bezuinigingstraject, dat door de raad is ingezet. Een proces, dat pijn gedaan heeft, maar ook de SP vond het nodig om een streng beleid consequent door te zetten. Nanine:” Door het vasthouden aan deze bezuinigingsdiscipline in de afgelopen jaren zijn we gegroeid naar een gezonde financiële situatie. Met alle kennis van nu. Niets zo veranderlijk als circulaires vanuit Den Haag en de gevolgen daarvan. Op een beperkt deel van de bezuinigingen op cultuur zijn ook alle bezuinigingen gerealiseerd. Was het leuk? Nee. Deed en doet het soms zeer? Ja”.  Ze legt uit, dat de huidige coalitie de laatste jaren hard gewerkt heeft om een verandering teweeg te brengen in de manier van omgaan met beleid en geld. Eerst visie vaststellen, dan beleid maken en dan pas geld beschikbaar stellen.Regels moeten voor iedereen gelijk en duidelijk zijn. Nanine vertelt, dat de nieuwe manier van werken soms onrust en weerstand oproep, maar we moeten blijven inzetten op luisteren en uitleggen.
Bij alle bezuinigingen hebben we erop gelet dat de zorg goed geregeld bleef tijdens de transities. Mensen met een inkomen net boven het bijstandsniveau zijn tegemoetgekomen met de 120% regeling. Transitie en transformatie binnen de zorg blijven de aandacht van de SP fractie houden.

Waar staan we nu?

Om te beginnen, vindt Nanine dat we trots mogen zijn op de nieuwe opzet van de begroting, die veel leesbaarder en transparanter is dan we de afgelopen jaren gewend waren. Met dit nieuwe instrument in de hand kunnen we constateren, dat er door het gevoerde beleid financiële ruimte is ontstaan om in de periode 2017-2020 € 24 miljoen  te investeren in de stad.
Nanine: “Dus ondanks deze investeringen hebben we een sluitende begroting de aankomende jaren, met naar verwachting een kleine plus. Iets waar we als stad heel blij van kunnen worden. De meeste investeringen beginnen pas in 2017, dus we kijken uit naar de realisatie in de aankomende jaren”. Ze vervolgt: “2017 wordt een jaar van hard doorpakken. Na het op orde brengen van een heleboel oude zaken gaan we nu stappen vooruit zetten. Dat zal veel van de organisatie en ons vragen. Gelukkig is er in de tussenrapportage al tot een investering besloten om een aantal fte personeel erbij te regelen om sommige zaken makkelijker op te kunnen pakken”. ZE noemt als voorbeeelden voor 2017 eindelijk een gemeentelijk monumentenbeleid
een duurzaamheidsbeleid met pit infrastructuur, uitwerken van het mobiliteitsplan en uitvoering verder van het fietsplan.
Ondanks een aantal onzekerheden vindt de SP-fractie, dat zij blij is met veel van de behaalde resultaten van de afgelopen jaren en de leidraad die het coalitieakkoord daarin gaf. De fractie kijkt uit naar de resultaten van de investeringen en de actiepunten voor 2017.
Samen voor onze stad. De afgelopen weken zijn er intensieve gesprekken gevoerd tussen alle fracties over de vraag welke zaken we in de aankomende anderhalf jaar extra aandacht willen geven. Nanine: “Met het coalitieakkoord als stevige basis, inclusief de financiële paragraaf, zijn er in gesprek met elkaar punten uitgelicht waarmee we aan de slag gaan. Punten die door gebrek aan financiële middelen of mankracht naar beneden waren gezakt op de prioriteitenlijst, of punten waar we met zijn allen de afgelopen maanden tegenaan zijn gelopen.
De SP is blij dat we deze constructieve gesprekken hebben kunnen voeren en kijkt vol verwachting uit naar de constructieve samenwerking met alle partijen in de raad de aankomende tijd”.

Reactie toevoegen

U bent hier