h

Het perspectief van Gorinchem

11 juli 2016

Het perspectief van Gorinchem

Halverwege het kalenderjaar kijkt de gemeenteraad om naar het vorige jaar (hoe is het gegaan?) en kijkt vooruit naar het komende jaar. Op donderdag 7 juli jl. is dit in een lange raadsvergadering gebeurd voor 2015 en 2017.

In de raad is er sprake van een (politiek) nieuwe situatie, nu door het terugtreden van het CDA en het besluit om voor de overblijvende periode geen nieuwe wethouder meer te benoemen. De coalitie is nu een minderheidscoalitie geworden. De coalitie en de oppositie moeten nu anders omgaan met elkaar, er is meer dan voorheen het besef van gedeelde verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk beleid. 

In de vergadering van 7 juli heeft de fractievoorzitter van de SP vanuit dat besef een beschouwing gegeven over de situatie van onze stad en de vooruitzichten en mogelijkheden in de komende jaren. Hieronder volgt haar betoog over de “gezondheid van de stad” en het werk dat wij als Gorcummers daaraan moeten doen. Binnenkort zullen we daar ook nog wat meer in detail op in gaan. 

Mens sana in corpore sano  

"Een gezonde geest in een gezond lichaam". Het is een vaak aangehaald citaat uit een van de satiren (Satire X) van de Romeinse dichter Juvenalis, die leefde rond 100 na Christus.
Dit citaat komt uit de volledige zin: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, wat zoveel betekent als ‘bid, dat je geest gezond is in een lichaam, dat ook gezond is’

Nu leven wij met zijn allen in een tijd waarbij we ermerendeels van overtuigd zijn dat bidden alleen niet helpt. Je, men, wij zal en zullen er ook zelf wat aan moeten doen. 

 

Een gezond lichaam:

• Het nieuwe buitensportbeleid. 

Als er iets is dat over een gezond lichaam gaat dan is het wel sporten. Met de buitensportverenigingen is er gekeken naar wat er nodig is aan velden en hoe het op te lossen. Alleen het feit dat het een proces in samenwerking is geweest, verdient lof. Wij hopen dat een ieder net zo zijn best blijft doen om de afronding goed te laten verlopen. Vanuit de gemeente wordt er op dit moment een forse investering gedaan. En wij hopen dat ondanks hobbels, of dingen die anders gaan dan sommigen ze willen, deze investering ook op waarde geschat wordt en Gorinchemmers samen aan dat gezonde lichaam kunnen werken (als ze dat willen).Vanuit de sportverenigingen komen, via de pers, nu ook berichten van “kleinere sporten” om aandacht voor hun problemen. Ook de binnensporters hebben hun “noden” die om aandacht vragen. Wij rekenen erop, dat de wethouder ook hiervoor zijn energie wil inzetten en horen graag uw reactie daarop. Datzelfde geldt trouwens voor de tennisvereniging, die tijdens haar in 2013 ingezette verbouwing verwikkeld is geraakt in een conflict met de fiscus over BTW. Een verzoek om hulp van de tennisvereniging Overwaard ligt al enige maanden bij het college. Kunt u wellicht aangeven wat de stand van zaken is?

• Een gezond lichaam gaat ook over een fijn thuis hebben, je prettig voelen. In 2015 zijn we gestart met resultaatgerichte financiering van de huishoudelijke hulp. Ondertussen heeft een rechter zich gebogen over de manier van aanbieden van huishoudelijke hulp. Welke gevolgen heeft dit voor de mensen die binnen Gorinchem gebruik maken van huishoudelijke hulp, wat moet de Gemeente veranderen in beleid en uitvoering? En binnen welke termijn is deze aanpassing gereed?
• In de jaarstukken staat een stukje over alternatief schoolzwemmen. We hebben vorig jaar de criteria om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zwemlessen verruimd. Kinderen komen op jongere leeftijd in aanmerking. Gelukkig. We hopen dat dit goede resultaten oplevert. Er is ook een enquête gedaan toen, waaruit kwam dat er best veel kinderen een zwemdiploma hadden. Is er toen ook goed gekeken of deze kinderen nog wel of niet meer zwemles gehad hadden? Wij kregen signalen dat er een jaar te vroeg geëvalueerd is. 
• Niet iedereen loopt even makkelijk, is in staat een steile dijk te beklimmen, of heeft een auto tot zijn beschikking als er langere afstanden afgelegd moeten worden. Vanuit de Lingewijk is er al jaren een vraag naar vervoer door de wijk heen. Mei dit jaar zou de evaluatie over de mogelijkheid voor een proef van een bus door de wijk klaar zijn. Wij staan natuurlijk te trappelen om de uitkomsten van het onderzoek naar de buurtbus in de Lingewijk. Wat is er al bekend?

 

 

Een gezonde geest:

• Helaas begin ik met een stukje gezond verstand, maar misschien minder gezonde geest. Wij hebben gronden die geld vreten. En ja het is gezond verstand om daar geld voor te reserveren. De vooruitzichten zijn nog niet al te rooskleurig en we gaan geld verliezen. Waar we dan ook die reserveringen voor gemaakt hebben. Jkan dat maar beter achter de hand hebben. Afgelopen jaar is er 7 miljoen 48 duizend in de algemene reserves grondexploitaties gestort. Geld waardoor we straks niet in de problemen komen. Maar ook geld dat in een put wordt gestort waarvan we de bodem nog niet in zicht hebben. Pas bij de afronding van deze plannen uit het verleden komt de afsluiting. En dat duurt nog een aantal jaren. Vinden wij dat we het geld niet moeten reserveren? Nee. Dit is je financiën zoveel mogelijk beheersen. Vinden wij het ontzettend zonde dat de 7 miljoen niet aan andere dingen in de stad uitgegeven kan worden? Ja! Soms durven we even te denken aan de mogelijkheden van het uitgeven van meer geld dan we nu in de begroting kunneneen wensenlijst voor de stad. Wat zou het fijn zijn als het budget voor culturele of sociaal culturele activiteiten niet grotendeels op ging aan de huur van de panden en er dus meer overbleef voor het samen muziek maken, de voorstellingen, het dansen, de kleine verenigingen en tal van andere wensen.
• Minder schulden hebben is minder ballast om mee te slepen. Beter voor de geest dus. In dat opzicht is de afbouw van de schulden met zo’n 20 miljoen een fijn gegeven. Een combinatie van wijsheid en geluk. Geluk dat de rente zo laag is, wijsheid dat we daar meteen gebruik van maken. Op dat laatste kunnen we blijven rekenen, op het eerste niet. Het blijft dus noodzakelijk om alert te blijven op het afbouwen van onze schulden. In de toekomst zelf een deel van de nieuwe projecten kunnen financieren en een deel lenen is wat ons betreft een goed streven, een gezond verstand streven.
• En door het actiever bemoeien met de gemeentefinanciën, zoals we de laatste jaren steeds meer doen als raad, is een van de volgende discussies de dekkingsgraad. Hoeveel geld hebben we nodig en willen we hebben voor het geval dingen mis gaan. De discussie over geld achter de hand en geld investeren in de stad is wat ons betreft een nuttige nu de financiën weer meer op orde komen. Geld reserveren is nuttig wanneer het noodzakelijk is, maar we moeten blijven kijken wanneer we kunnen investeren. We zien de laatste tijd hoeveel mooie nieuwe initiatieven er in de stad komen i.p.v. wat er vroeger was, of helemaal nieuwe. Samenwerkingen, verbindingen. Bewegingen die we moeten ondersteunen, voor de bewoners, voor de stad. En we hebben nog steeds goud in handen met verenigingen en festivals, particulieren en kleine groepjes etc. die al jaren bestaan en nog steeds hun plaats in de samenleving hebben. En ook die moeten we koesteren.
• In de perspectief nota staat een rijtje wenselijk beleid voor de korte termijn. Wensen die wij kunnen ondersteunen, van onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier tot capaciteitsuitbreiding binnen het stadhuis. Een aandachtspuntje zal de regionale samenwerking blijven. En een spannende, want de definitie van onze regio kan zomaar ineens veranderd zijn.
• Daarnaast is er nog een rijtje relevante ontwikkelingen, die we kort even willen bespreken. Sommigen zijn wat ons betreft wat relevanter dan anderen. (waarbij we hink stap springen van lichaam naar geest en weer terug):
De uitvoering van het nieuwe speelbeleid: in discussie gaan met de gebruikers van deze stadselementen is al aan de gang. Een mooi voorbeeld van participatie ook met de jongste inwoners van de stad.
De kinderboerderij: er wordt al veel over en weer gesproken hebben we begrepen. Het is er in ieder geval eentje die op ons enthousiasme kan rekenen. En ook met resultaten binnen afzienbare tijd hopen we.
Het Huis van Inspiratie: een van de pijlers van de cultuur die achter steeds veranderende omstandigheden aan heeft moeten hobbelen. Maar later hierover meer.
De Elzenhof: In het hele beleid van gebruik maken van gebouwen en burgerparticipatie is het een van de losse eindjes en verdient het wat ons betreft duidelijkheid over de toekomst van et gebouw. Graag zouden wij willen weten wanneer dit onderwerp opgepakt gaat worden.
• Een gezonde geest heeft wat ons betreft ook met onderwijs te maken. Onderwijs op school, onderwijs in de samenleving, cultuur. Ik had het al eerder over het goud wat we in handen hebben. Wat ons betreft is cultuur en cultuureducatie een belangrijke pijler. Kinderen en volwassenen op een andere manier naar de wereld laten kijken, verder kijken. Door de bezuinigingen, die in het verleden zijn gedaan op cultuur, loopt het Huis van Inspiratie ( bibliotheek, museum, artotheek, archief, historische vereniging) het risico om de bezuiniging op te moeten lossen op een manier die wat ons betreft niet wenselijk is. De bibliotheek zou uren moeten sluiten en op dagen dicht moeten. En ja, je kunt sommige boeken digitaal lenen, zoals al eerder voorgesteld is. Maar als je de moeite neemt om in de digitale bieb te gaan kijken zie je dat er voor bv kinderen van een bepaalde leeftijd 38 boeken zijn te vinden. Nu weet ik niet wat vroeger uw leessnelheid was, maar voor mij persoonlijk was dat 4 boeken per week. Wat tot gevolg zou hebben dat een kind zoals ik in bijna tien weken alle beschikbare boeken uit zo hebben. Wil je een kind uitdaging geven, dan is dit misschien niet de beste oplossing. En een krantje of twee lezen aan een tafeltje, met een babbeltje is digitaal al helemaal lastig. En dan hebben we het nog niet over het internetten, kopiëren en printen.

Wat ons betreft is een goed toegankelijke bibliotheek dan ook onontbeerlijk om die gezonde geest te houden in dat lichaam. De CU/SGP zal straks ook namens ons een amendement indienen.

 

Goud is ook, het brede onderwijsaanbod in onze stad. Een groot deel van de leerlingen volgt hier het voortgezet onderwijs. Daarin ontbreekt een belangrijke schakel, nl. het hoger beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven heeft goed opgeleid personeel op dat niveau nodig. Het is belangrijk als we jongeren uit onze regio aan de regio kunnen binden, door ze ook dit soort onderwijs in Gorinchem aan te bieden. Gaat het college zich hier actief voor inzetten?

 

Met deze doorkijk naar de toekomst sluit ik mijn betoog in de eerste termijn. Moties en amendementen die we samen met andere partijen in dienen zullen in bijbehorende betogen verteld en gemotiveerd worden.

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier