h

Vragen over woningen Kremlin II

10 mei 2016

Vragen over woningen Kremlin II

Foto: SP

inleiding: Eind 19e eeuw begonnen gemeenten met het stellen van regels voor o.m. de kwaliteit van met name arbeiderswoningen.

 

In 1901 heeft de Rijksoverheid dit onderwerp opgepakt door het vaststellen van de Woningwet 1901. Recent (2015) is een nieuwe Woningwet vastgesteld, die voornamelijk tot doel heeft de invloed van huurders en gemeenten op het functioneren van de woningcorporaties te vergroten. Belangrijk onderdeel van deze hernieuwde wetgeving is het maken van prestatieafspraken.

Die afspraken hebben o.m. betrekking op kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. In het licht hiervan stellen wij u de volgende vragen:

1. Is het uw college bekend, dat in een groot aantal woningen in het complex Kremlin II (Twijnderstraat, Brouwerstraat e.o.) er bij veel bewoners klachten bestaan over ernstige schimmelvorming op wanden en plafonds?

2. Is uw college op de hoogte van het feit, dat tussen de woningcorporatie en de betrokken bewoners onenigheid bestaat over de oplossing van dit probleem, de in het verleden doorgevoerde huurverhogingen in verband met isolatie en de financiering van de oplossing van de gesignaleerde   schimmelproblemen?

3. Is er in de gemaakte prestatieafspraken met Poort6 voorzien in een oplossing van de meergenoemde problemen?

4. Bent u bereid om te bevorderen dat over dit onderwerp zo nodig nieuwe of aanvullende prestatieafspraken met Poort6 worden gemaakt? Zo niet, waarom niet?

5. Acht u het met ons gewenst om te streven naar herstel van vertrouwen en overleg tussen betrokken bewoners, de gemeente en Poort6?

 

namens de SP fractie

Nanine van Dalen

U bent hier