h

Weer nieuws over Woelsewaard

27 november 2013

Weer nieuws over Woelsewaard

ja, lezers wederom nieuws over de Woelsewaard. We hebben al vaker geschreven over dit plan van Rijkswaterstaat. echter verleden week zaaide wethouder Rijsdijk nogal wat verwarring via diverse Twitterberichten. Als vervolg hierop onderstaande vragen aan het college van B&W.

 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders inzake de Woelsewaard

 

Tijdens de raadsbijeenkomst van 12 november 2013 zijn door mevrouw Dansen (SP) mede namens de heer C. Van der Roest (GS) de volgende vragen gesteld:

  1. In afwijking van andere locaties is aan het water van het Dalemse Gat niet de dubbelbestemming “Waarde – Beschermd stadsgezicht” toegekend. Kunt u aangeven, waarom dit hier is nagelaten, terwijl op andere percelen water die dubbelbestemming wel is aangegeven?
  2. Bent u bereid om het ontwerpplan op dit punt (ambtshalve) aan te passen? Zo niet, waarom niet?
  3. Op welke termijn bent u voornemens het aldus aangepaste bestemmingsplan officieel in procedure te brengen teneinde de rechtsbescherming van het betreffende waardevolle gebied te effectueren?

Namens uw college is het volgende geantwoord:

(tekst audioverslag )

Wethouder Rijsdijk: Ja mevrouw Dansen u heeft gelijk, er zijn heel veel bezwaren tegen ligplaatsen in de Woelse waard, dat hebben wij ook gemerkt. Maar u heeft ook gelijk als u heeft gekeken naar het voorontwerpbestemmingsplan dat daar de dubbelbestemming ‘beschermd stadsgezicht’ niet in staat. Dat is een fout, een omissie, want als je kijkt naar het allereerste concept dan staat daarin omschreven het beschermd stadsgezicht dat ook in 1988 is aangewezen als zodanig, dus die beschermende werking. Alleen het is fout gegaan, die lijn rond het beschermd stadsgezicht is niet opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Dat hadden wij ook al geconstateerd dus in het ontwerpbestemmingsplan, wat binnenkort ter inzage gaat is dat wel als zodanig opgenomen en dan vraagt u zich af wanneer dat is, naar verwachting gaat dit begin december gebeuren.

(tekst conceptverslag)

De dubbelbestemming beschermd stadsgezicht staat niet in het plan en dat is een fout. In het ontwerp bestemmingsplan is dit nu wel opgenomen. Naar verwachting gaat het ontwerp bestemmingsplan begin december in procedure)

 

Naar aanleiding van de beantwoording van het college is door ons een persbericht uitgedaan met de volgende inhoud:

 “Woelsewaard kan waarschijnlijk behouden blijven”

 

In de raadsbijeenkomst van 12 november 2013 heeft Eva Dansen (SP) ook namens Cees Van der Roest (Gorinchem Solidair) vragen gesteld over de plannen van Rijkswaterstaat voor een haven in de Woelsewaard.

De Woelsewaard is nl., samen met het aangrenzende water (het Dalemse gat), door het Rijk opgenomen in de aanwijzing “beschermd stadsgezicht”. Uit de toelichting op dat besluit blijkt overduidelijk, dat dit open gebied aan de zuid-oostzijde van de vesting cultuurhistorisch van groot belang is.

De aanwijzing van de minister is al 25 jaar oud en had al lang geleden in een beschermend bestemmingsplan moeten worden opgenomen. In zo’n plan kan de gemeenteraad dan heel gedetailleerde regels voor de bebouwing opnemen. Een haven zoals die door Rijkswaterstaat is gepland past daar zeker niet in.

Als de gemeente z’n huiswerk goed had gedaan en Rijkswaterstaat goed had opgelet, zou alle onrust in Gorinchem (500 bezwaren) niet nodig zijn geweest. De wethouder heeft tijdens de raadsbijeenkomst al toegezegd dat deze fout snel zal worden hersteld. Als dat goed gebeurt, kunnen de Woelsewaard en het Dalemse gat behouden blijven.

Eva Dansen en Cees Van der Roest bekijken nog of er misschien wel meer mis is gegaan met het verwerken van de rijksaanwijzing van 1988 in het voorontwerp-bestemmingsplan. Hopelijk doet het college dat dan ook. De aandacht die er in de toelichting van dat plan aan is besteed is nl. wel erg minimaal. In ieder geval komt er dankzij de inspanningen van SP en Gorinchem Solidair hoogstwaarschijnlijk geen haven in de Woelsewaard.

 

Nadat de antwoorden in de gemeenteraad voor de SP en GS duidelijk waren en tot tevredenheid stemden, werden beide partijen ernstig in verwarring gebracht door twitter berichten van de wethouder, die eerder de antwoorden in de gemeenteraad zo duidelijk gaf.

 

Die berichten luidden als volgt:

Tendentieus persbericht @spgorinchem over #woelsewaard. RWS weet al lang dat dit beschermd stadsgezicht is!

@spgorinchem Zonder opname in BP Binnenstad mag er juist niets zonder vergunning van Rijksdienst CE! Zouden jullie toch moeten weten?

@spgorinchem Vragen waren niet nodig, in voorontwerp BP stond al een plattegrond van het in 1988 vastgestelde geschermd stadsgezicht

@Liesvanaelst @spgorinchem @gem_gorinchem weet dit al sinds 1988 en heeft hier ook sindsdien naar gehandeld. Blijkbaar nieuw voor SP?

@Liesvanaelst @spgorinchem Dat idee klopt dus niet. Alleen lag #woelsewaard niet in oude BP binnenstad.

Wij kunnen dit niet rijmen met het antwoord van het college van vorige week en verzoeken u daarom helderheid te verschaffen, over het verschil in tekst en de stelling van de wethouder dat het persbericht tendentieus zou zijn. SP en GC willen graag meer duidelijkheid krijgen over de positie vatan het college in dezen. 

Gezien de verschillende interpretatie van de in de raad mondeling gegeven antwoorden in het schriftelijke en het audio verslag, dienen wij deze vragen nu schriftelijk in. 

 

1.       In afwijking van andere locaties is aan het water van het Dalemse Gat niet de dubbelbestemming “Waarde – Beschermd stadsgezicht” toegekend. Kunt u aangeven, waarom dit hier is nagelaten, terwijl op andere percelen water die dubbelbestemming wel is aangegeven?

2.      Bent u bereid om het ontwerpplan op dit punt (ambtshalve) aan te passen? Zo niet, waarom niet?

3.       Op welke termijn bent u voornemens het aldus aangepaste bestemmingsplan officieel in procedure te brengen teneinde de rechtsbescherming van het betreffende waardevolle gebied te effectueren?

 

We willen deze aanvullen met de volgende vragen:

 

4. Heeft de gemeente, omdat zij op de hoogte was van het feit dat de Woelse Waard in het beschermd stadsgezicht valt, een zienswijze of bezwaar ingediend bij RWS op de voorgenomen plannen? Zo ja, zou u deze bij de antwoorden willen voegen? Zo nee, waarom niet?

5. Heeft de gemeente andere acties ondernomen om te voorkomen dat de geplande haven, welke in strijd is met de regels omtrent beschermd stadsgezicht, gerealiseerd zou worden? Zo ja, welke acties? Zo nee, waarom niet?

 

6. Heeft de gemeente contact opgenomen met Rijkswaterstaat om aan te geven dat deze geplande locatie niet mogelijk zou zijn voor een haven, vanwege eerder genoemde regels? Zo nee, waarom niet?

 

7. Wij krijgen graag een toelichting op de uitspraak van de wethouder, dat het beter zou werken om de regels over het beschermd stadsgezicht niet op te nemen in het bestemmingsplan. Waarom zou dit beter werken?

 

8. Welke functie hebben gemeentelijke bestemmingsplannen nog als het 'beter werkt' om zaken uit landelijke wetten en regels hier niet in op te nemen?

 

Gorinchem 26 november 2013

E.Dansen

Fratievoorzitter SP                                                                                                                         C. Van der Roest                                                                                                   Fractievoorzitter GS

Reactie toevoegen

U bent hier