h

Persbericht Woelsewaard

11 november 2013

Persbericht Woelsewaard

Schuttevaer berichtte deze week dat er veel weerstand is tegen een haven voor binnenvaart in de Woelsewaard. Er zijn ruim 500 bezwaren ingediend. Wat de SP en Gorinchem Solidair betreft is het goed dat er zoveel weerstand is, zij zijn namelijk geen voorstander van deze locatie. 

De SP en Gorinchem Solidair vinden het van groot belang dat er voldoende havens zijn voor binnenvaartschepen, maar dit moet wel op de juiste locatie. In het geval van de Woelsewaard gaat deze haven ten koste van waardevolle natuur en van het beschermde stadsgezicht. 

Recent hebben we naar het ontwerpbestemmingsplan voor de Binnenstad en omgeving gekeken. Tot onze verbazing is voor het zgn. Dalemse Gat niet de dubbelbestemming “Waarde – Beschermd stadsgezicht” opgenomen.

Het Rijk heeft al in 1988 de grenzen van het beschermd stadsgezicht aangegeven. Deze aanwijzing had al lang geleden in een bestemmingsplan verder moeten worden geregeld. De aanwijzing heeft betrekking op stedenbouwkundige en cultuurhistorische belangen. Voor de Woelsewaard en het Dalemse Gat geldt, dat dit gebied zonder meer bewaard moet blijven als open gebied. Een haven met de daarbij behorende bouwwerken is volgens ons daar niet acceptabel.

Eva Dansen zal daarom namens de SP en Gorinchem Solidair dinsdag a.s. vragen  aan het college van b en w om het ontwerpplan aan te passen aan de door het Rijk aan de gemeente opgelegde verplichting.

Hieronder de vragen:

Vragen Woelsewaard

 

Uit persberichten blijkt, dat er heel veel bezwaren bestaan bij de Gorcumse bevolking tegen het plan van Rijkswaterstaat om een haven in te richten in het Dalemse Gat/Woelsewaard. O.a. het binnenvaartblad Schuttevaer kwam deze week met dit bericht.

Wij hebben eveneens ernstige bedenkingen tegen de plannen van RWS en stellen u daarom de volgende vragen:

  1. In afwijking van andere locaties is aan het water van het Dalemse Gat niet de dubbelbestemming “Waarde – Beschermd stadsgezicht” toegekend. Kunt u aangeven, waarom dit hier is nagelaten, terwijl op andere percelen water die dubbelbestemming wel is aangegeven?
  2. Bent u bereid om het ontwerpplan op dit punt (ambtshalve) aan te passen? Zo niet, waarom niet?
  3. Op welke termijn bent u voornemens het aldus aangepaste bestemmingsplan officieel in procedure te brengen teneinde de rechtsbescherming van het betreffende waardevolle gebied te effectueren?

 

Reactie toevoegen

U bent hier