h

Begroting 2011. De SP aan het woord.

5 november 2010

Begroting 2011. De SP aan het woord.

Op 4 november vond de jaarlijkse begrotingsvergadering plaats.
De SP heeft onderstaand betoog gehouden (integraal 1e termijn)

Betoog eerste termijn begrotingsraad

Ik wil mijn betoog beginnen met stelling: Iedere bezuiniging is ook een lastenverzwaring. Onze nieuwe regering roept bij monde van de minister-president wel dat ze willen bezuinigen en niet de lasten wil verzwaren maar uiteindelijk komt het daar wel op neer. Om het nog even algemeen te houden; soms is er ook sprake van een lastenverschuiving bijvoorbeeld van de overheid naar de burger zoals bij de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag. De ‘burger’ heeft dan natuurlijk wel de keuze om het kind niet langer professioneel op te laten vangen maar als er geen vrijwillige opa of oma gevonden wordt ligt er wel weer een lastenverzwaring op de loer omdat ouders die thuis blijven voor de kinderen inkomsten uit arbeid verliezen. Dan is er de variant van de ‘ombuiging’ zoals het overhevelen van alle taken van de jeugdzorg naar de gemeente samen met een taakstelling van naar het schijnt wel 30%.

We hebben dus een nieuw kabinet in Nederland, een kabinet waar de SP niet blij mee is, dat zal niemand verbazen. Dit nieuwe kabinet gaat bezuinigen en als dat bezuinigen al ergens tot uitvoer moet worden gebracht dan is dat wel in de gemeenten en dus ook in Gorinchem. Het kabinet toont blijkbaar zoveel vertrouwen in de gemeenten dat grote delen van wat nu nationaal beleid is naar het niveau van de gemeente verschuift. Kort en simpel gezegd, het kabinet schuift een (heel) groot gedeelte van de bezuinigingen af op de gemeente.
Zoals ik in mijn stelling al aangaf: dat kan niet anders dan leiden tot een lastenverzwaring voor de burger en in ons geval voor de inwoners van Gorinchem.

Gorinchem wordt dus samen met alle gemeenten opgezadeld met tal van maatregelen die ze moet treffen en uitvoeren.
Hiervan kunnen ook in Gorinchem veel burgers de gevolgen gaan ondervinden en dan heb ik het ook over mensen die zich dat niet kunnen veroorloven, maar toch geen keuze hebben.
Ik noem als voorbeeld het samenvoegen van de bijstand met de Wajong (de uitkering voor jongeren met een handicap) en de WSW (de uitkering voor mensen met een arbeidshandicap) in één regeling. Dit kan grote consequenties hebben voor Gorinchem. Hoeveel Wajongers komen er straks in de bijstand en hoeveel arbeidsgehandicapte mensen kunnen straks niet meer bij de sociale werkplaats werken en hun eigen brood verdienen, maar moeten straks thuiszitten achter de Begonia’s en van een uitkering leven? Want er zal voor hen op dit moment, in deze tijd, met deze arbeidsmarkt heus geen plaats zal zijn bij de reguliere bedrijven. Dat wordt een flinke taakverzwaring voor de RSD en daardoor uiteindelijk ook grotere kosten.
Hetzelfde geldt voor het overhevelen van alle taken op het gebied van de jeugdzorg naar de gemeente, met een taakstelling. Dit kun je zien als een uitdaging of zelfs als een kans maar de SP ziet het ook als een risico.

Daar komen dan, van overheidswege nog steeds, een aantal op het eerste gezicht kleine bezuinigingen bij. Bijvoorbeeld de opbrengst van de verpakkingenbelasting -waar de gemeenten deels het gescheiden inzamelen van afval betalen- blijft voortaan in de zak van het rijk.
Betekent dit een verhoging van de gemeentelijke belastingen op het onderdeel afvalverwerking ?

Een ander voorbeeld: het geld dat een aantal gemeenten krijgt –en daar hoort bij mijn weten Gorinchem bij- ter bestrijding van de overlast van Marokkaans-Nederlandse jongeren –waar wij in Gorinchem onze jongerenwerker van betalen denk ik maar zo- wordt straks niet meer uitbetaald. Hoe lang kunnen wij in Gorinchem, als we deze bijdrage van de regering niet meer krijgen, deze medewerker nog handhaven?

Wij hebben op zich niets tegen decentralisering van overheidstaken naar het bestuursniveau dat het dichtst bij de bevolking staat, maar het gaat ons in Gorinchem wel veel kosten. Hoeveel meer is op dit moment nog niet voldoende duidelijk om al met elkaar te kunnen praten over de consequenties, dat doen we in het begin van het nieuwe jaar. Wel kunnen we het hier hebben over de richting die we hier gaan inslaan en hoe we hier mee om zullen gaan.
De SP maakt zich grote zorgen over de financiële toekomst van Gorinchem en wij weten dat we hier niet de enigen in zijn.
Al in de begrotingsraad van 2008 en 2009 riepen wij op tot soberheid. Ik herhaal wat ik daar eerder over gezegd heb want dat is helaas dit nu nog net zo geldig:
Belangrijk is het creëren van betrokkenheid en raakvlak. Ook voor de Gorinchemse burgers zijn dit zware tijden, waarin vele mensen de broekriem moeten aanhalen. Wij vinden dat ook het college en de raad dit, al was het maar om een goed voorbeeld te geven en eerlijk te delen, ook zou moeten doen. Dat betekent dat wij het uitgavenpatroon van de raad moeten aanpassen. Dat betekent voor de raad GEEN dure raadsexcursies met uitgebreid diner, GEEN duur en uitgebreid kerstdiner maar een kerstdiner op eigen kosten zoals wij al zo vaak hebben voorgesteld. In ieder geval een Kerstdiner op eigen kosten van de SP raadsfractie, wij verheugen er ons ook dit jaar weer om op die basis weer deel te nemen.
Dat betekent voor het college, GEEN verre reizen op kosten van de belastingbetaler. Samenvattend een versobering die bij een slechte economische situatie past en bij de voorbeeldfunctie van raad en college. Dat is de reden dat wij een motie willen inbrengen die veel gaat vragen van de raadsleden van Gorinchem maar die ook de mogelijkheid biedt aan de raad om te laten zien dat de komende bezuinigingen iedereen in Gorinchem aan gaan, ik wil hiervoor de volgende motie indienen:
-------------------------------

Motie Met betrekking tot maximering Raadsvergoeding

Constaterende dat:
In komende periode grote bezuinigingen moeten plaatsvinden

Overwegende dat:
De raadsleden zitting nemen in de raad vanuit het algemeen belang en niet vanwege enig geldelijk gewin

Van mening zijnde dat;
De raad en de raadsleden een voorbeeldfunctie (kunnen) hebben
En het in tijden van bezuiniging belangrijk is ook te willen snijden in eigen vlees

Verzoekt het college in de begroting 2011 de raadsvergoeding voor raadsleden te maximeren op 90% van het wettelijk maximum.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie:
Eva Dansen

-------------------------------------------

Zoals u misschien weet ben ik geïnteresseerd in geschiedenis. Ik kan u daarom ook vertellen en wellicht heeft u dat ook wel eens gehoord, dat in vroeger tijden de leiders in de oorlog voorop gingen. U moet zich voorstellen burgemeester IJssels te paard, gesecondeerd door zijn wethouders samen vooraan de vijand tegemoet. Ook in deze tijden behoord dit nog tot de mogelijkheden. Ook B&W kunnen aan de inwoners van Gorinchem laten zien dat ook zij bereid zijn in eigen vlees te snijden. Ik wil daarvoor de volgende motie , die u wellicht een beetje bekend voorkomt, indienen:

------------------------------------------
Motie voor bezuiniging op de wethouders
Constaterende dat:
In komende periode grote bezuinigingen moeten plaatsvinden

Overwegende dat:
Als vier wethouders allen een aanstelling van 75% dit gelijk is aan de kosten voor drie wethouders.

Van mening zijnde dat;
Het volgens de SP drie full time wethouders voor een stad als Gorinchem genoeg is
Het college van B&W een voorbeeldfunctie (kan) hebben
Het in tijden van bezuiniging belangrijk is ook te willen snijden in eigen vlees

Verzoekt het college genoegen te nemen met een aanstelling van 75%.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie:
Eva Dansen

--------------------------------

Tot zover meneer de voorzitter heeft mijn betoog voornamelijk een algemeen politieke insteek gehad, dat is voor ons niet anders dan wat we de afgelopen jaren ook gedaan hebben maar in dit geval moesten we ook wel omdat we pas in het begin van het volgend jaar met elkaar over de daadwerkelijke bezuinigingen op onderdelen gaan hebben gaan hebben.
Wel willen wij aangeven dat wij denken dat er met betrekkelijk gemak een considerabel bedrag bezuinigd kan worden op de huisvesting van de rebound. Daar staat een bedrag van 5 ton voor gereserveerd er van uitgaande dat de rebound uit Leerdam naar Gorinchem zou verhuizen. Als dit een aantal jaren uitgesteld wordt en daar ziet het toch wel naar uit omdat hierover regionale besluitvorming plaats moet vinden kan dit gereserveerde geld besteed worden aan meer urgente bestemmingen, de SP zal hier in het nieuwe jaar als we het over AHAD gaan hebben een motie indienen.

Voor de begrotingsraad van 2009 stonden voor de SP fractie twee doelen voorop. Wij wilden en willen geen bezuinigingen op de zorg,
en we willen geen lastenverzwaring voor de burgers van Gorinchem. Dat staat wat ons betreft nog als een huis.
Ook wilde de SP wil een experiment met LED verlichting in de parkeergarages, hier is namelijk een grote bezuiniging op de energie
en de energiekosten te behalen. We zijn blij met het feit dat er nu een energiezuiniger verlichting in de parkeergarages komt, dat is al een
hele verbetering op millieugebied maar financieel had er meer voordeel gehaald kunnen worden als onze motie helemaal uitgevoerd
was. Een motie die het wel helemaal gehaald heeft is een vraag om een discussie te voeren over doelgroepenbeleid. Dankzij de
ondersteuning van niet alleen de oppositie maar ook CU/SGP en twee fractieleden van de PvdA en één van de VVD was hiervoor een
meerderheid. Nu is het een jaar later en wij zien nog niets van deze discussie. Wanneer mogen we die verwachten?

Ik wil het nu hebben over de programmabegroting en wel over een zeer specifiek gedeelte van de programmabegroting namelijk de raadsopdrachten. De SP is het met het concept van de raadsopdrachten eens . Mijn partij heeft al sinds zij in de raad vertegenwoordigd is een lans gebroken voor meer invloed van de raad in het ‘voorproces’. Waarmee wij bedoelen dat de raad in een eerder stadium bij met name de kaders betrokken zou moeten zijn om te voorkomen dat er gerepareerd moet worden wat in eerder stadium voorkomen had kunnen worden. Wat onze bedoeling niet is en ook nooit geweest is, is dat er uitgegaan wordt van niet meer geldige aannames, ik ben het hierin eens met de woorden die dhr. Schefferlie hierover gesproken heeft.
Wat de SP verder opvalt in de raadsopdrachten is de oneven-wichtigheid tussen de verschillende raadsopdrachten. Waar de ene raadsopdracht volledig uitgewerkt is, is in de andere de uitwerking grotendeels open gelaten. Om een voorbeeld te noemen, een in onze ogen belangrijke raadsopdracht: bestuurlijke vernieuwing’ moet het doen met één bladzijde vage beschrijvingen terwijl de raadsopdracht ‘meedoen in de samenleving’ een zeer uitgebreid spoorboekje heeft waarin overigens de raad maar heel beperkt zelf ‘mee doet’.
Ook op de inhoud valt wat ons betreft het één en ander op te merken, wat moet men bijvoorbeeld denken van een ambtelijk opdrachtgever (S. van Dun) die met een andere pet op ook ambtelijk opdrachtnemer is. (raadsopdracht ontwikkeling Brede Scholen p. 88 progr.begr.) dat lijkt ons niet goed. Diezelfde raadsopdracht heeft dan weer een spoorboekje wat vrijwel leeg is.
Om nog maar iets anders te noemen wat wij ook eigenaardig vinden, is bij de raadsopdracht inwonersparticipatie en communicatie, voor ons een heel belangrijk onderwerp, in het spoorboekje bij stap 5 (p.99 PB) ‘de besluitvorming’ te zien is dat dit een actie is van directie en bestuur, wij dachten eerder aan de raad. Ook begrijpen wij door de raadsopdrachten nu ook wat beleidsarm betekent, dat betekent geen beleid maken want dat is aan de raad maar alleen uitvoering, want dat doet het college. Daar over gesproken: Hoe kan het trouwens zo zijn dat wij bij de raadsopdracht actualisering van de woonvisie bij het vigerend beleid een ISV 3 aantreffen die niet vastgesteld is door de raad? of is dat ook beleidsarm als de raad over zo'n belangrijk stuk niet meer mee mag denken? En dat is geen retorische vraag.
Gelukkig lezen wij bij de beantwoording van de raadsvragen dat er de mogelijkheid bestaat tot het inhoudelijk discussiëren aan de hand van startnotities over de kaders van de raadsopdrachten. Daar zouden wij in ieder geval voor zijn, er van uit gaande dat de startnotities niet te veel ‘dichtgetimmerd’ worden en voldoende ruimte voor de inbreng van de raad houden.
Wat wij niet begrijpen is het advies m.b.t. de raadsopdrachten om hierop te amenderen dan wel moties in te dienen, deze worden toch allemaal nog inhoudelijk besproken en aan de hand van startnotities wordt er toch nog gediscussieerd over de kaders per raadsopdracht?
Het kan toch niet waar zijn dat we het college een vrijbrief geven om hier alles in te vullen, wij hadden begrepen dat deze coalitie veel belang hecht aan de inbreng van de hele raad.
Als we de raadsopdrachten nu zouden vaststellen zou dat zoveel amendementen vragen dat we de raadsopdrachten beter zelf kunnen schrijven.
Om te voorkomen dat er of heel veel geamendeerd moet worden op de raadsopdrachten dan wel de raadsopdrachten in deze vorm vastgesteld worden

-----------------------------------------------
Amendement inzake de besluitvorming over de raadsopdrachten

De raad van Gorinchem in vergadering bijeen op 4 november 2010

Overwegende dat
het beter is in de raadsopdrachten in dit stadium nog niet vast te stellen

besluit het besluit als volgt te amenderen:

b. kennis te nemen van de raadsopdrachten van de programma’s van 2011, te weten:
enz.

fractie SP
Eva Dansen

-----------------------------
Voor ik mijn eerste termijn beëindig meneer de voorzitter wil ik voorstellen met name op de programmabegroting in onderdelen te stemmen.

U bent hier