h

Raadsvergadering 24 september

26 september 2010

Raadsvergadering 24 september

Ik had in mijn weekbrief al het één en ander over de raadsvergaderingen en de onderwerpen die er op stonden geschreven, veel is er niet verandert!
De verhoudingen binnen de raad beginnen zich wat meer af te tekenen. Niet alle coalitiepartijen doen precies wat B&W wil en de oude coalitiepartijen zoeken ook hun weg, de één door zich bijna bij een andere partij aan te sluiten, de ander door een onverwacht kritisch geluid te laten horen. Wij zijn niet meer de nieuweling in de raad en ook B&W heeft een ander gezicht.

Nanine heeft zich ontfermt over de eerste twee onderwerpen op de agenda: Het oplossen van de knelpunten onderwijshuisvesting en het vervolgtraject integraal huisvestingsplan was het eerste en het tweede de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gorinchem 2010 is door Nanine en alle andere fractie in één moeite meegenomen.

Hieronder Nanine’s bijdrage in het geheel:
Als SP zitten wij in een spagaat met het voorliggende raadsvoorstel. Er wordt ons gevraagd om in te stemmen met de herhuisvesting van de SOW en de Cirkel in een nieuw gebouw op de locatie Stalkaarsen en de punten die daar op volgen. Nu zijn we daar vóór.
1 Ook wij willen zo snel mogelijk goede huisvesting voor de beide scholen. Nieuwbouw is wat ons betreft een goed plan, je zet een school voor een heel wat jaren neer en in de redenatie hiervoor van het adviesbureau Vitri kunnen wij ons vinden. Duurzaam bouwen is alleen maar een pluspunt wat ons betreft.
2 Ook de locatie van het gebouw heeft onze voorkeur. De school als hart van de wijk, midden in het gebied waar de kinderen vandaan komen.
3 De communicatie tussen de beide directeuren schijnt goed te zijn, wat het proces alleen maar kan versnellen.
4 Er wordt gekeken of de gymzaal er bij kan worden gebouwd, dit heeft onze voorkeur. De gymzaal in de van Egmondstraat is al oud en zal in ieder geval gerenoveerd moeten worden. Van de gymzaal bij de Rotonde staat niet vast of hij er na alle verschuivingen ook nog staat. Dus de optie bij de school lijkt ons een logische. Bewegen is verder erg belangrijk voor kinderen en zeker voor de kinderen van de Cirkel.
En zet de gemeente samen met de scholen zich niet in voor de gezonde school?
Tot zover kunnen we instemmen met de plannen. Maar waar het volgens ons aan ontbreekt is een visie op wat we willen met de school. Tot nu toe wordt er gepraat over een gebouw dat gevuld wordt, maar niet over een Brede School en de visie van de raad op een BS .
Wat vinden we een Brede School? Een BS kan al een BS zijn als er een basisschool samenwerkt met één andere instantie. Maar vinden we dit genoeg? Hoe zit dat hier, valt dit eronder en waarom? Wat willen we bereiken met deze scholen onder één dak?
Volgens ons is het de bedoeling dat de ontwikkeling en ontplooiing van een kind zo optimaal mogelijk verloopt. Een Brede School kan daarin een instrument zijn. De samenwerking tussen peuterspeelzaal, school en andere instanties kan ervoor zorgen dat die ontwikkeling zo goed mogelijk begeleid wordt. Maar dan moet je wel goed weten hoe je dit vorm gaat geven. Welke functies willen we in het gebouw en waarom. Hoe is de samenwerking tussen de bewoners van het gebouw, hoe gaan deze zich met zijn allen inspannen voor het kind? Wat hebben we daar voor nodig? Dit zijn zo maar enkele vragen die dan eerst beantwoord moeten worden.
Pas als je dát weet kan je goed beslissen welke partijen meedoen in een BS.
Vanuit een doorlopende leerlijn voor het kind zouden wij de peuterspeelzaal
juist óók in het gebouw willen hebben. En dan hebben we het nog niet eens over een nieuwe vorm van kinderopvang waarin een peyterspeelzaal geïntegreerd is.
Nu zomaar wat bij elkaar gooien vinden wij niet de oplossing.
Vandaar onze spagaat. Wij willen zo snel mogelijk beginnen met het proces om in ieder geval de twee scholen te huisvesten in een nieuw gebouw aan de Stalkaarsen en zullen dan ook voor het voorstel stemmen. Maar aan de andere kant vinden we dat de discussie over de inhoud ondertussen ook gevoerd moet worden. En dat is een taak van de raad om de kaders duidelijk te maken en een taak van de samenwerkende partijen om die samenwerking zo goed mogelijk gestalte te geven.
En dan zien we in het stuk ook nog de voorkeuren voor huisvesting van de andere scholen. “Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor etc”. Ons inziens had hier moeten staan: het college spreekt de voorkeur uit voor etc. In de voorgaande stukken werden allerlei alternatieven voorgedragen zonder ergens een keuze over te maken. Ten tijde van het IHP zien we graag dat alle opties met álle voor- en nadelen op tafel worden gelegd zodat we als raad dan een weloverwogen keuze kunnen maken, voor huisvesting in een gebouw, of een Brede School.

De SP was gelukkig niet de enige fractie die zich hier druk over maakte. Er zijn twee moties ingediend die wij beide mee ondertekent hebben. Een motie over het opnemen van de peuterspeelzaal en een motie over het opnemen van een gymzaal.

De wethouder was het beide moties niet eens, hij vond ze overbodig (terwijl de motie over de gymzaal toch door D66 opgesteld was) beide moties werden toch ingediend en aangenomen. Er was voor het eerst in de vier en een half jaar dat ik in de raad zit sprake van duaal gedrag! De afgelopen periode hebben wij niet anders gezien dan dat de coalitie deed wat B&W vroeg, dat belooft wat voor de toekomst!

Het volgende agendapunt waar wij iets over te melden hadden was de startnotitie herziening bestemmingsplan Dalem waar ik het volgende over gezegd heb:
Wij hebben met stijgende verbazing het raadsvoorstel en het daarbij behorende besluit gelezen. Het kan natuurlijk komen dat omdat ik niet bij de raadsbijeenkomst was ik allerlei uitermate relevante informatie mis maar die indruk krijgt men niet bij het voorlopige verslag van de raadsbijeenkomst.
Wij begrijpen het dus goed als wij constateren dat de raad kaderstellende besluiten gaat nemen over de herziening van het bestemmingsplan Dalem die vermeld staan als en ik citeer:
Gelet op het conserverende karakter van de herziening zijn er geen expliciete kaders vast te stellen. Wat zijn we aan het doen behalve zonder goede argumenten de begrenzing aan te passen?
Wij willen hierover niet meer over zeggen dan dat als het veranderen van een bestemmingsplan lijkt te gebeuren om een lopende zaak te omzeilen dit geen chique indruk maakt.
De SP vindt dat rechtsongelijkheid of de indruk hiervan ten allen tijde voorkomen moet worden.
Wij stellen dan voor ook besluiten over dit onderwerp uit stellen zodat de noodzaak van het aanpassen van het bestemmingsplan wellicht met goede argumenten ondersteund kan worden.

Ter verduidelijking er stonden in het geheel géén kaders in het stuk, terwijl die toch aan moeten geven wat er in het bestemmingsplan moest komen staan, niemand anders in de raad leek er mee te zitten. Het enige andere kritische geluid wat we hierover te horen kregen was van de andere oppositiepartijen het CDA en de CU/SGP. Ik heb goede hoop over het nieuwe fractielid van deze partij, hij lijkt in ieder geval een kritisch geluid te laten horen.
Nu er geen goede kaders vastgesteld zijn is het enige wat er nog op zit om de notulen van deze vergadering goed te bewaren en het plan te bekijken op de juiste inhoud.

In de tweede termijn kom ik nog een aanvulling geven waar ons vroegere fractielid Natali Martens mij op gewezen heeft:
In het stuk wordt bij de procedurele aspecten en de communicatie opgemerkt dat de klankbordgroep gevraagd zal worden te constateren wat goede en minder goede zaken in het plangebied zijn zodat hiermee rekening gehouden kan worden.
Als dit college medezeggenschap belangrijk vind waarom dan niet twee leden van de klankbordgroep in de werkgroep, zoals bij punt 5.9 vermeld, dan wordt de klankbordgroep betrokken in het proces en niet achteraf als bedenkingen veel moeilijker mee te nemen zijn.

En wat schetst onze verbazing? De wethouder was het met ons eens en zal het ‘mee nemen’. We zullen daar heel goed op letten als we het bestemmingsplan krijgen.

Het laatste onderwerp waar wij over gesproken hebben is de vaststelling bestemmingsplan 7e Bastion. Ik heb hier het volgende over gezegd:
Wij hebben met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan voor Bastion VII een aantal bedenkingen.
De meeste er van zullen u niet onbekend voorkomen.
Ten eerste hebben wij er moeite mee om het predikaat maatschappelijk wat in het huidige bestemmingsplan voor deze plaats gold er af te halen. Aangezien er in onze optiek nog steeds te weinig (betaalbare) zorg- en ouderenwoningen zijn, vinden wij het geen goed idee om de bestemming te veranderen in wonen.
Wij zijn niet blij met het soort woningen die op deze plaats gebouwd gaan worden. Ondanks dat de wethouder (B&W) in de vorige periode ons probeerde te verkopen dat woningen waarin je thuiszorg kon krijgen zorgwoningen waren is daar geen sprake van. Het zijn gewoon dure woningen die op deze plaats gebouwd gaan worden.
Ik heb dan ook inhoudelijk bezwaar tegen de reclametekst die ons voorgelegd wordt en ik citeer: het betreft een uniek concept waarin zorg en wonen optimaal worden gecombineerd in een kwalitatief hoogwaardig plan. Einde citaat. Waar kan ik dan het onderdeel zorg, wat wat anders is dan levensloopbestendigheid, vinden hierin?
Ten tweede is er natuurlijk de overweging m.b.t. het cultureel erfgoed. Er is na de sloop van het nieuwe Gasthuis de mogelijkheid om dit Bastion weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, wellicht is dit ook goed voor de molenbiotoop!
En ten laatste begrijpen wij niet waarom er geen exploitatieplan vastgesteld wordt.
Waarom wil het college niet inzichtelijk hebben wat de kosten zijn? Welke risico's loopt onze gemeente? Juist in tijden waar we moeten bezuinigen, gaan we toch niet iets goedkeuren, waarvan we niet weten welke risico's we lopen? Geen directe financiële consequenties voor de gemeente is juist, maar zonder exploitatieplan weten we niet hoe de solvabiliteit is van de twee andere partijen. Wat als halverwege het geld op is bij de Rivas en/of Hurks vastgoed? En dat is niet ondenkbaar als je bedenkt dat bij Rivas op dit moment meerdere bouwplannen lopen...
Samenvattend zijn we vóór het concept zorg en wonen maar dan wel met een maatschappelijke bestemming en een exploitatieplan.
Daar kregen we natuurlijk geen hand voor op elkaar. Tamara Hoogesteder van D66 (van wie we nu echt zeker weten dat ze niet links zijn) vroeg mij in mijn tweede termijn waarom ik tegen dure woningen met zorg was. Dat was natuurlijk een open doel dus ik kon haar vertellen dat de SP helemaal niet tegen dure woningen en dure zorg is als mensen dat willen betalen maar dat wij wel vinden dat dat pas kan als iedereen voorzien is van goede zorg en een betaalbare woning.

Dat lijkt mij een mooi laatste woord!
met vriendelijke groet,
Eva Dansen, fractievoorzitter

U bent hier