h

UMTS antenne. Moeilijk om duidelijk te zijn.

25 september 2009

UMTS antenne. Moeilijk om duidelijk te zijn.

Mogelijk zijn wij niet zo intelligent en intellectueel als onze wethouder Van Santen. Maar ook toen hij aangaf het in " gewone mensentaal" uit te leggen bleef er bij de fracties van de SP en het CDA onduidelijkheid.

Waarom zijn wij zo gestoord door de UMTS straling??
In Gorcum Oost is Vodafone, en op de Nieuwe Doelen is KPN, voornemens een UMTS mast te plaatsen. Een UMTS mast die kleiner is dan 5 meter op een gebouw dat minimaal 9 meter is. Voor zo'n kleine mast is geen vergunning noodzakelijk. Dus die mast kan zo geplaatst worden.

Die mast kan vergunningsvrij geplaatst worden als de gemeente het toelaat, maar uiteraard is dat geen voorkeurslocatie en is het maatschappelijk onverantwoord om daar te plaatsen als er veel gunstiger locaties zijn.

Er staan er in Gorcum al enkele tientallen. Echter verleden jaar november kwam de kinderrijke buurt nabij de Oosterbliek in actie.

In een raadsbreed aangenomen motie werd het college verzocht om de regels te evalueren en een nieuwe regelgeving op te stellen. Dat gebeurde en vanavond 10 maanden na de motie werd dit concept antennebeleid behandeld. Na behandeling door de gemeenteraad wordt het nog 6 weken ter inzage gelegd, worden zienswijzen behandeld etc.... Het is nu, vandaag de dag na de behandeling, nog geen vaststaand stuk.

Daarom had de SP fractie samen met het CDA een motie voorbereid en die afgelopen maandag 21 september aan alle raadsfracties toegezonden zodat zij deze in hun fractievergaderingen zouden kunnen bespreken. In deze motie werd o.a. aangegeven dat er een overall plan moet zijn, een zogenaamd antenneplan, voor de gehele gemeente. Dit plan, opgesteld door de gemeente en de telecomproviders is een overzicht wat er waar wel en waar niet aan antennes geplaatst mag worden. Zo weet een ieder de regels en kan de gemeente dit overall plan verwerken in de diverse bestemmingsplannen. Het is er dus nu niet!!. Dit antenneplan was ook niet voorzien in het concept antennebeleid vandaar de motie.
Ook was in de motie opgenomen dat er geen vergunningsvrije masten worden geplaatst op gemeentelijke gebouwen en door de gemeente beheerde gebouwen.

De voltallige oppositie werd bestookt door verontruste inwoners van Oost met vele e-mails. En de oppositie kwam met een amendement waarin zij 2 goede punten aangaven. waaronder het reeds genoemde antenneplan, die zouden moeten worden opgenomen in het antennebeleid. Dit amendement kon op steun rekenen van zowel het CDA als de SP.
Mits de wethouder duidelijk kon maken dat de voorgenomen plaatsing niet zou plaatsvinden voor het van kracht worden van het antennebeleid met daarin verwerkt het amendement.

Helaas werd dit voor ons niet duidelijk.Er kon geen ja of nee uit de mond van de wethouder getrokken worden. Daarom handhaafden het CDA en de SP hun motie met daarin de genoemde maatregel voor gemeentelijke gebouwen. De motie haalde het niet, maar we namen wel onze verantwoordelijkheid richting de binnenstadbewoners en de Gorcum Oost bewoners door niet alleen maar achter een amendement te staan waarin de niet plaatsing van de twee genoemde antennes wordt voorkomen. We stonden wel achter het amendement toen de motie het niet haalde.

Maar wethouder wees nu toch eens duidelijk?? Ja of nee. De laatste letter van uw partij de VVD staat toch voor het woord Duidelijkheid? Uw fractievoorzitster was daarover deze week noga duidelijk (onderaan artikel).

Want nu krijgt u mogelijk weer 130 individuele zienswijzen te behandelen, en dat wilt u toch niet ???

U bent hier