h

Nieuwe Hoven - het definitieve rapport

1 december 2006

Nieuwe Hoven - het definitieve rapport

De gemeente Gorinchem heeft op 30 november 2006 de gemeenteraad van Gorinchem ingelicht over de stand van zaken m.b.t. de mogelijke 2 zijdige openstelling van de Nieuwe Hoven en de gevolgen van een evt. openstelling voor de gemeente Gorinchem.

De aan de gemeenteraad van Gorinchem gerichte brief vind u hier evenals het bijbehorende rapport met de titel: definitief rapport "Onderzoek 2e rijrichting overweg Nieuwe Hoven te Gorinchem". Dit rapport is gemaakt door Arcadis Infra BV te Amersfoort. Dit rapport is overgenomen van de website van de gemeente Gorinchem

De fractie van de SP zal het rapport bestuderen en er t.z.t. een mening over vormen.
Hieronder eerst de begeleidende brief en helemaal onderaan de link naar het rapport.

AAN DE GEMEENTERAAD:

Informatie van het college – nummer 2006-21 Gorinchem, 30 november 2006

Onderwerp: Definitief rapport ‘Onderzoek 2e rijrichting overweg Nieuwe Hoven te Gorinchem’ van Arcadis Infra BV te Amersfoort

Inleiding

Mede op basis van de uitkomsten van het gehouden referendum, heeft u in 2003 besloten om de Nieuwe Hoven open te stellen voor tweerichtingsverkeer. U heeft ons college opdracht gegeven nader onderzoek te verrichten naar de noodzakelijke aanpassingen (inhoudende de aanleg van twee rotondes op de kruispunten Nieuwe Hoven/Stationsweg en Nieuwe Hoven/Haarsekaden) en een voorstel te doen betreffende de financiële consequenties, inclusief dekkingsvoorstellen. Door het uitbrengen van nieuwsbrieven hebben wij u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de voortgang van dit project. Hieronder schetsen wij in het kort de (recente) voorgeschiedenis van deze kwestie.

ProRail, beheerder van de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen, kon in 2004 niet instemmen met het toevoegen van een tweede rijstrook op de spoorwegovergang Nieuwe Hoven. Dit besluit werd in 2005 door de minister van Verkeer en Waterstaat onderschreven. In datzelfde jaar hebben wij aan de minister gevraagd om haar besluit te herzien, met als onderbouwing de uitkomsten van de door Grontmij uitgevoerde contra-expertise. Hieruit bleek namelijk dat een extra rijrichting op de overweg Nieuwe Hoven niet zou leiden tot een onveiligere situatie, mits er flankerende maatregelen worden genomen. De motie ‘Hofstra c.s.’ - waarin aan de regering werd verzocht om nadere criteria te ontwikkelen met betrekking tot (de veiligheid van) overwegen - was voor de minister aanleiding om de behandeling van ons verzoek aan te houden. De uitwerking van de motie is nog steeds niet voltooid, waardoor de beantwoording van onze brief heel lang op zich laat wachten. Ook verschillende vooroverleggen op ambtelijk niveau leidden niet tot resultaat. Daarom hebben wij in 2006 richting de minister ons ongenoegen geuit over de gang van zaken. Dit heeft ertoe geleid, dat in overleg met alle betrokken partijen (als zodanig aangewezen door de minister, bestaande uit de Inspectie Verkeer en Waterstaat, ProRail en de gemeente Gorinchem) is besloten om door middel van een onafhankelijk kwalitatief onderzoek deze kwestie af te ronden. Uitgangspunt hierbij is, dat de inhoudelijke uitkomst van dit onderzoek door alle partijen wordt gedragen en dat de uitkomsten van het onderzoek zullen dienen als onderbouwing van het uiteindelijke besluit van de minister.


Onderzoek door Arcadis Infra BV te Amersfoort

In september 2006 heeft ProRail het bureau Arcadis Infra BV te Amersfoort (hierna te noemen: Arcadis) gevraagd om dit onderzoek te verrichten, bestaande uit een kwalitatieve beoordeling van de situatie op en rondom de vier overwegen in Gorinchem. De inspectie van Verkeer en Waterstaat treedt hierbij op als begeleider. In de voorbereidingsfase heeft Arcadis verschillende malen met ons overleg gevoerd (zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau) en de door ons gemaakte opmerkingen heeft zij in haar onderzoek meegenomen. Op 20 november 2006 heeft Arcadis het definitieve rapport uitgebracht. Een exemplaar hiervan treft u bij deze nieuwsbrief aan.

Eindbalans van het onderzoeksrapport

Als resultaat van het onderzoek komt Arcadis in het definitieve rapport tot de volgende conclusies:

* door openstelling van de spoorwegovergang Nieuwe Hoven in twee rijrichtingen zal per saldo de spoorveiligheid iets afnemen;
* de afwikkeling van het wegverkeer zal op de schaal van Gorinchem voor de aspecten doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid
verbeteren.

Verder constateert Arcadis dat openstelling van de tweede rijrichting voor autoverkeer op de overweg Nieuwe Hoven vanuit een integrale verkeersveiligheidsbalans mogelijk is, als de volgende compenserende maatregelen worden getroffen:

a. de geplande rotondes Nieuwe Hoven/Stationsweg en Nieuwe Hoven/Haarsekaden vervangen door met verkeerslichten geregelde kruisingen;

b. bij de overweg Nieuwe Hoven:
* de verkeerslichten ook al ten westen van de overweg plaatsen;
* de AHOB (Automatische Halve Overwegbomen) vervangen door een ADOB (Automatische Dubbele Overwegbomen);
* een lengtebeperking invoeren met een maximum van 6 meter;
* een middenberm aanbrengen met een breedte van 2 meter. Gezien de beperkte ruimte aan de westzijde van de overweg nagaan in hoeverre
deze middenberm fysiek inpasbaar is. Een beperkte lengte van 2 meter ter weerszijden van de overweg is, bij toepassing van een ADOB,
voldoende.

c. de treinsnelheid op de overwegen Banneweg en Nieuwe Hoven terugbrengen van 60 km/h. naar 40 km/h.

d. de toegang tot de schouwpaden langs de spoorbaan bij de Nieuwe Hoven en de Banneweg afsluiten door aansluitende hekwerken. Bij de
Banneweg zal een alternatieve ontsluiting van de volkstuintjes een noodzakelijk gevolg zijn.

e. onderzoeken van mogelijkheden om de verkeersafwikkeling ter plaatse van de rotonde bij het Stadhuisplein te verbeteren.

Arcadis geeft in het rapport aan, dat voor een duurzame verlichting van de doorstromingsproblematiek op de Banneweg en Stationsweg een structurele oplossing moet komen in de vorm van aanvullende infrastructuur voor het west-oost verkeer. De openstelling van een tweede rijrichting op de Nieuwe Hoven is alleen voor de korte termijn een oplossing.

Besluitvorming door minister

Voorafgaand aan het onderzoek van Arcadis is met de heer Griffioen, Hoofdinspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), toezichtseenheid Rail, afgesproken, dat de IVW op basis van het definitieve onderzoeksrapport advies uitbrengt aan de minister. Zoals eerder al is aangegeven dient het rapport namelijk als onderlegger/onderbouwing voor het door de minister te nemen definitieve besluit. Op 23 november j.l. vond tussen de heren Griffioen en Van Santen nog een extra overleg plaats, om afspraken te maken over de advisering aan en besluitvorming door de minister en de hieraan gekoppelde procedure- en tijdsplanning.

Onderzoeksresultaten wijken af van raadsbesluit

Als de minister conform het onderzoeksrapport van Arcadis besluit om tweezijdige openstelling van de Nieuwe Hoven voor het autoverkeer mogelijk te maken, dan wijkt dit besluit af van het eerder door u genomen raadsbesluit. Dit besluit ging namelijk uit van de aanleg van twee rotondes op de kruisingen Nieuwe Hoven/Haarsekaden en Nieuwe Hoven/Stationsweg. Arcadis adviseert om deze rotondes te vervangen door kruispunten geregeld met verkeerslichten. Voor het in beeld brengen van de consequenties hiervan is een nadere beschouwing nodig. Onder het kopje ‘Vervolgtraject’ wordt hierop nader ingegaan.

Vervolgtraject

Het is nu van belang om de gevolgen en uitvoerbaarheid van de uitkomsten van het onderzoeksrapport en de hieraan gekoppelde ministeriële besluitvorming goed in beeld te brengen. Wij zijn dan ook momenteel al in overleg met een adviesbureau om het voorgaande voor ons uit te voeren. Het formele offerte- en opdrachtverleningstraject moet overigens nog worden afgerond. Dit zal op korte termijn plaatsvinden. De uitkomsten van het nog uit te voeren onderzoek worden uiteraard aan u voorgelegd, waardoor u een duidelijk en zorgvuldig standpunt kunt innemen over het te volgen vervolgtraject. Wij gaan er overigens nu vanuit, dat u omstreeks januari/februari 2007 tot definitieve besluitvorming kunt overgaan.

Wij houden u op de hoogte over de voortgang van dit project.

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,

de secretaris, de burgemeester,

U bent hier