h

Eet smakelijk

30 november 2006

Eet smakelijk

Dat is wat wij de gemeenteraadsleden van de PvdA, Groen Links, de VVD, het CDA, Stadbelang/Leefbaar Gorinchem en de Christen Unie / SGP , de leden van het college van B&W, de topambtenaren van de gemeente Gorinchem en hun partners wensen.
Alleen de SP eet niet mee.

Op 21 december ´s avonds om 19.00 uur vind het jaarlijkse kerstdiner plaats waarvoor nu Hotel Gorinchem is uitgekozen. Dit eindejaarsdiner wordt aangeboden door het college aan de bovenstaande genodigden en wordt door het gemeentebestuur, dus namens de inwoners van de gemeente betaald.

De SP is hier principieel op tegen en heeft in de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2006 door middel van een motie gevraagd om de uitnodiging zo te veranderen dat alle genodigden zelf zouden betalen voor het diner. De vrijgekomen en begrote kosten door ons geschat op minimaal 4000 euro zouden door de gemeente Gorinchem kunnen worden geschonken aan inwoners van Gorinchem die het wat minder hebben in deze samenleving. U kunt zich vast wel mensen in de bijstand, met alleen een AOW of WAO voorstellen.

Door fractievoorzitter Broekman werd de motie ingediend met een bijbehorend verhaal zoals deze onderaan deze pagina letterlijk is weergegeven.

Als laatste punt tijdens de gemeenteraadsvergadering werd genoemde motie behandeld. Als eerste werd dhr. Schefferlie fractievoorzitter van de PvdA uitgenodigd om het woord te voeren. Hij deed dit overigens met mandaat van alle fracties (m.u.v. uiteraard de SP).

Er werd bij hem allereerst stilgestaan bij de deelname van de SP aan een raadsexcursie waarbij ook een diner werd verstrekt. Hij gaf aan dat gelukkig ook de SP aan dergelijke “uitjes”deelnam. Maar gaf ook aan dat hij daar geen geluid van de SP fractie over de dinerkosten tijdens de excursie had gehoord. Verder werd door hem stilgestaan bij het feit dat nu door de SP werd aangegeven dat dit betalen voor het eindejaarsdiner verkwistend was, wat naar zijn mening geheel niet het geval is. Ook werd aangegeven dat dit eindejaarsdiner door alle fracties als investeren in het besturen van de stad werd gezien en dat als de SP zo blijf handelen wel alle uitgaven van de gemeente kritisch zouden worden bekeken. De motie kreeg de toevoeging "publiciteitsstunt". Ook het feit dat er door de SP kinderen werden bijgehaald (zie beschrijving bij motie) werd door dhr. Schefferlie aangehaald.

Hierna nam fractielid Van Andel van de SP het over. Door hem werd stilgestaan bij de excursie en het diner. Hij gaf aan dat wij natuurlijk gewoon meedoen als het niet anders kan. Wij gaan niet in de bus ons brood zitten opeten als in Enkhuizen gedineerd wordt.
Ook het feit dat dit een goed gebruik is binnen de gemeente en zelfs binnen de afdelingen van de gemeente is voor de SP helemaal uit den boze. Er werd vergeleken met het bedrijfsleven. Ja, dat wordt altijd gedaan. Alleen het bedrijfsleven wordt niet betaald namens de inwoners van Gorinchem. Ook stond Van Andel stil bij het feit dat de andere fracties het eens waren met het uitnodigen van de partners. "Onze partners moeten veel inleveren" aldus enkele leden van de gemeenteraad. Het standpunt van de SP is hierin duidelijk. Dan had u er niet aan moeten beginnen in maart 2006. Het feit dat er kinderen door de SP worden bijgehaald heeft te maken met alles wat op de site van de PvdA wordt weergegeven. (zie de onderstaande link).

Door dhr. Pierhagen (VVD) werd nog even geroepen dat de SP fractieleden het geld dat zij krijgen voor het fractiewerk beter aan de gemeente terug zouden kunnen geven dan aan de landelijke partij. Alsof de heer Pierhagen bepaald waar wij ons geld aan uitgeven. Overigens deze 600 euro netto per maand is naar onze mening ruim voldoende betaald en zeker voldoende om de dinerkosten te betalen.

Wij vinden dat wij wel mogen bepalen en controleren (dat is de taak van de gemeenteraad) waaraan de gemeente Gorinchem haar geld uitgeeft.
Naar onze mening moet dit niet worden uitgegeven aan een eindejaarsdiner. Het feit dat de motie direct werd weggezet als publiciteitsstunt werd door Van Andel ook genoemd. Soms kan publiciteit inderdaad gezocht worden. De SP is van mening dat de inwoners van Gorinchem recht hebben op deze informatie. Door mw. Kist werd meegedeeld dat zij al 28 jaar gaat dineren rond de kerstdagen op kosten van de gemeente en dat zij nog nooit een klacht heeft gehad. Moeten we als SP daar nog op reageren?

U begrijpt dat alle fracties tegen de onderstaande motie stemden en dat de fractie van de SP voor deze motie heeft gestemd.

Het werd de fractie zeer kwalijk genomen dat zij dit in deze gemeenteraadsvergadering hebben gebracht. De fractie van de SP vond dit echter noodzakelijk en zal dit item ook op 16 december a.s. tijdens de maandelijkse “kraamdag” peilen.

Wij wensen alle dames en heren een smakelijk eten toe. Het zal duidelijk zijn: de SP fractie zal niet deelnemen aan dit diner.

Hieronder de letterlijke tekst van de toespraak van fractievoorzitter Gerard Broekman en de tekst van de motie.

Mijnheer de voorzitter,

Volgens onderzoek van Unicef leeft één op de tien kinderen in Nederland in armoede. Een ander onderzoek van de Denktank Armoedebestrijding denkt zelfs dat dit geldt voor één op de acht Nederlandse kinderen, dat zijn 297.600 kinderen. In een onderzoek van het Nibud worden 430.000 kinderen genoemd.

Een gezin met één kind op het sociaal minimum houdt per maand 98 euro over nadat alle noodzakelijke betalingen zijn gedaan. Een gezin met twee kinderen houdt 45 euro over en een gezin met drie kinderen komt structureel 26 euro tekort. Van dit geld moeten dus schoolreisjes, vakanties, cadeautjes enzovoort worden gekocht.

Inmiddels zijn er meer dan 100 voedselbanken in Nederland en bedienen zij wekelijks meer dan 10.000 gezinnen. In 2005 waren dit nog geen 4000 gezinnen.

Dit heb ik overgenomen van de landelijke website van de Partij van de Arbeid.

Wij denken dat het een mooie vorm van solidariteit is als we het bedrag, dat beschikbaar is voor het eindejaarsdiner van de gemeentelijke bestuurders met hun partners, beschikbaar stellen voor die groep mensen die al jaren rond moeten komen van een minimuminkomen. Laat hen ook eens een min of meer zorgeloos Kerstfeest vieren.

Daarom hebben we de volgende motie opgesteld.

Motie vreemd van de dag inzake uitnodiging eindejaarsdiner voor top ambtelijke organisatie, college van B&W en gemeenteraadsleden.

agendapunt : 2006-

De raad van de gemeente Gorinchem, in vergadering bijeen op 30 november 2006

Overwegende dat het college van B&W een uitnodiging heeft verzonden aan:

de leden van de gemeenteraad (met partner), de ambtelijke top (met partner) en de leden van het college van B&W (met partner) om deel te nemen aan een door de gemeente Gorinchem te betalen eindejaarsdiner

Van mening zijnde dat;

Degenen die uitgenodigd zijn deze dinerkosten zelf zouden kunnen- en moeten betalen

Er genodigden zijn die zich zeer bezwaard voelen bij acceptatie van dit diner op kosten van de Gemeente Gorinchem

Dat er genodigden zijn die om redenen van principiële aard de uitnodiging onder de huidige voorwaarden niet wensen aan te nemen

Verzoekt het college,

De genodigden mee te delen dat de dinerkosten voor rekening van de uitgenodigden komen en de begrote kosten voor de gemeente Gorinchem door het college van B&W van de Gemeente Gorinchem als Kerstgeschenk te verdelen onder de inwoners die reeds lang van een minimuminkomen moeten rondkomen

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener(s):
Fractie SP

U bent hier