h

Congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

29 november 2006

Congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vier jaar geleden werd er een nieuwe aanpak voor het bestuur van de gemeenten ingevoerd. Het dualisme. Ook in Gorinchem werd voortvarend ingespeeld op deze nieuwe manier van besturen.
Er waren enkele doelen gesteld wat met het dualisme zouden moeten worden behaald. O.a. het herstel van de positie van de gemeenteraad als het belangrijkste lokale podium. Ook moest het vertrouwen van de burgers t.o.v. het bestuur worden hersteld.

Vandaag 29 november werd een slotcongres gehouden om te stoppen met het project ‘Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie’. Er waren veel raadsgriffiers, raadsleden, burgemeesters, wethouders, etc.
De dag begon al erg goed. Een panel van vier notabelen, waaronder oud-minister Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties Thom de Graaf, moest reageren op wat de zaal vond van stellingen die werden geprojecteerd. De eerste stelling was dat de raadsleden voldoende tijd aan hun volksvertegenwoordigende rol besteden.
31% van de zaal was het hier mee eens en 69% was er mee oneens. Het panel vertelde dat de raadsleden verschillende rollen vervullen. O.a. de kaderstellende en controlerende rol. Maar ook de volksvertegenwoordigende rol. Het is belangrijk voor de raadsleden zelf een keuze te maken waar ze mee bezig willen zijn. Ze moeten een eigen lijn uitzetten.

Ook de stelling: de burger is de laatste jaren meer betrokken geraakt bij de lokale politiek, was aanleiding voor een duidelijke discussie. Voor 36% en tegen 64%. Er werd o.a. verteld dat het dualisme niet had meegeholpen met de betrokkenheid van de burgers. Sommige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de moord op Fortuyn, hadden meer gezorgd voor betrokkenheid. Er werd aan de zaal gevraagd een rapportcijfer te geven voor het dualisme. 29% Gaf een cijfer 6. 35% Gaf een cijfer 7. 14% Gaf een cijfer 5. 10% Gaf een cijfer 4 en 8% gaf een 8. Niet goed en niet slecht dus. Dat het met het dualisme nog niet geheel goed was kwam door de korte invoeringstijd vond 33% van de aanwezigen. Het lokale bestuur moet in de komende jaren voornamelijk investeren in het vertrouwen burger/bestuur. De relatie tussen de burger en bestuur moet volwassen worden en professioneler. Ook de burger zich zou actiever moeten bemoeien met het bestuur. Als mensen niet stemmen moeten ze worden gewezen op het feit dat ze dan ook geen inspraak mogen hebben en ook geen bezwaarschriften mogen indienen. Thom de Graaf gaf nog aan dat het bestuur zich meer naar buiten moest richten. Geen intern gedoe meer vanuit het gemeentehuis. Samenwerken met de omgeving (Bedrijfsleven, organisaties en buurgemeenten). Investeren in een beter bestuurscultuur.
Bestuurlijke vernieuwing zou moeten worden aangepakt door het versterken van de bestuurskracht vond 36% van de zaal. Goed analyseren wat de burger wil en slagvaardig aan de slag gaan.

In de middag kon je twee workshops bijwonen. Ik ben eerst gegaan naar de workshop vernieuwend vergaderen. Daar werd door de fractievoorzitter van de VVD en de griffier van Wassenaar uitgelegd hoe zij tegenwoordig vergaderen. Dat leek op het model van Almere, Groesbeek en Nijmegen. De vergaderingen werden om de 3 weken gehouden.
Op één avond vond de burgerinloop plaats met een expositie over iets wat op de avond aan de orde kwam, daarna konden de burgers in parallelle sessies mee discussiëren over de te behandelen thema’s, daarna was er pauze waarin iedereen aanspreekbaar is, van burgemeester tot ambtenaar, daarna werd de raadsvergadering gehouden en die duurde soms maar 10 minuten omdat alles reeds in de eerdere inspreeksessies was besproken met o.a. de burgers. De raadsvergadering werd begonnen met een debat tussen twee personen over één van de onderwerpen. Een eis is wel dat de burgemeester erg flexibel moet zijn. Zou wellicht voor Gorinchem ook heel aardig zijn.

Ik had mij ook opgegeven voor de workshop: hoe de raad kaders stelt.
Verrassend was het dat deze werd gehouden door onze oud-raadslid en fractievoorzitter van het CDA Dick Aanen uit Gorinchem. Hij is nu in Amsterdam woonachtig. Hij werd bijgestaan door Timon van Zessen van het gemeentehuis uit Gorinchem.
Uiteraard was dit voor ons, ik zat naast Trix van de Torren, gesneden koek en we konden de inleiders regelmatig aanvullen. Heel aardig was dat bij deze workshop ook de zoon van een oud-burgemeester uit Gorinchem aanwezig was: Ridder van Rappard.
Alles bij elkaar een heel zinvolle dag en alles is na te lezen op www.vernieuwingsimpuls.nl

Gerard Broekman, fractievoorzitter SP

U bent hier