h

Vragen en ook het antwoord van de gemeente over (schijn van) belangenverstrengeling WMO

11 september 2006

Vragen en ook het antwoord van de gemeente over (schijn van) belangenverstrengeling WMO

Raadsbijeenkomst 12 september

Met de WMO in zicht komen komt ook de aanbesteding er aan. Rivas Zorggroep blijkt daar zeer overdreven t.o.v. haar medewerkers op te reageren.

Alle medewerkers die bij Rivas werken en een nevenfunctie hebben als raadslid, wethouder of werkzaam zijn als ambtenaar moeten dit melden en een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven g een bemoeienis te hebben met de aanbesteding WMO.
Actiz (de organisatie van zorgondernemers) begrijpt de aarzeling van medewerkers om een verklaring af te geven. Anderzijds dringen zij er wel op aan, in het kader van 'baat het niet dan schaadt het niet'. Het is dus vooral bedoeld om achteraf te voorkomen dat derden procedurele onzorgvuldigheid zouden kunnen claimen.

Onze vragen aan het college zijn:

Heeft Rivas zorggroep ook aan de burgermeester in zijn hoedanigheid als voorzitter van de raad, voorzitter van het college van B&W en van het Raad van toezicht van de Rivas verzocht dit te tekenen? Zo ja, heeft hij die getekend? Zo nee, wat vindt hij ervan dat raadsleden het moeten tekenen.

Vind de burgemeester niet dat hij de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van Rivas, in het licht van deze zaak, moet opgeven? De Rivas wordt gevraagd in te schrijven en het college van B&W moet gunnen.

Antwoord van de gemeente gegeven door wethouder Netze:
de burgemeester in niet gevraagd om een verklaring te tekenen. Hij heeft geen bemoeienis met de aanbestedingsprocedure zodat er ook geen belangenverstrengeling kanl optreden.De gemeente is van mening dat dit ook geld voor de raadsleden.Derhalve is ondertekening van de verklaring dan ook niet noodzakelijk. De wethouder vind dat er geen (schijn van) belangenverstrengeling aanwezig is. Het opgeven van de functie voorzitter Raad van Toezicht Rivas is dan ook niet aan de orde. "Dat de voorzitter van de Raad van Toezicht van Aveant Utrecht nu hij wethouder in Utrecht is geworden er anders over denkt en wel de functie vz RvT heeft opgegeven is zijn mening" aldus de wethouder.

De SP is van mening dat in ieder geval schijn wel aan de orde is (anders zouden we tenslotte nooit de vraag hebben gesteld) en gaat nu via de Provinciale en Landelijke contacten onderzoeken hoe daar over gedacht wordt.

U bent hier