h

Vraag van de maand september 2006

1 september 2006

Vraag van de maand september 2006

Of we er goed aan doen deze toch wel moeilijke vraag te stellen weten we niet. Toch doen we het. De SP fractie Gorinchem is van mening dat in Gorinchem het dualisme

veel beter kan worden getoond door de gemeenteraad veel onafhankelijker te laten functioneren.

Het duale stelsel wordt gezien als methode om de politiek opener te maken, transparanter in het jargon, en daarmee aantrekkelijker.
De kritiek op niet-dualistische besluitvorming is dat bestuurders vooraf hun voorstellen afstemmen met volksvertegenwoordigers, in het beruchte torentjesoverleg of in achterkamertjes, waardoor het openbare debat in gemeenteraad weinig betekenis zou hebben.
De SP Gorinchem is van mening dat in Gorinchem mede omdat bovenstaande in Gorinchem voorkomt (lees de artikelen over het buitenzwembad) het dualisme nog niet goed is ingevoerd.

In Gorinchem wordt heel trots gesproken over het Gorcums model (zie link onderaan).

De gemeenteraad heeft een kaderstellende (waar moet het college van Burgemeester en Wethouders rekening mee houden), een controlerende (heeft het college gedaan wat wij van hun gevraagd hebben ) en een volksvertegenwoordigende rol. Het college van Burgemeester en Wethoudersmoet binnen de kaders het coalitieakkoord uitvoeren, dit wordt achteraf gecontroleerd door de gemeenteraad. Het college heeft dus een uitvoerende taak.

Het college dient als het noodzakelijk geacht wordt gecorrigeerd te worden door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft dan ook andere verantwoordelijkheden (de zogenaamde domeinen) dan het dagelijkse bestuur van de stad (het college van B&W).

De gemeenteraad blaft wel (coalitie en oppositie) , maar laat de tanden niet zien (coalitie) , laat staan dat er gebeten wordt (coalitie) . En dit geeft naar onze mening aan dat er een te grote macht aanwezig is bij het college van B&W. En laat het nu juist de bedoeling van het dualisme zijn geweest om het openbaar debat aantrekkelijker en mogelijk ook vooraf onvoorspelbaarder te laten worden. In Gorinchem wist de Gorcumse Courant de dag voor het zwembaddebat de uitslag al te brengen. Waarom debatteren we dan nog ? Besluitvorming dient plaats te hebben juist door alle meningen mee te wegen en aan het eind van het debat tot een besluitvorming te komen.

Geef uw mening in onze poll van de maand september 2006.
Bij voorbaat dank.

U bent hier