h

Wie kaatst kan de bal verwachten

7 juli 2006

Wie kaatst kan de bal verwachten

Op 6 juli werd er tot laat in de avond gesproken over het heden , verleden en toekomst m.b.t. de financien van de gemeente Gorinchem en de te maken keuzes. Ja en wie kaatst kan de bal verwachten.... en wie de schoen past ....

Allereerst hebben wij als SP de heer Van Santen meegedeeld tevreden te zijn met de eerste resultaten m.b.t. de uitbesteding van de Merwede Linge spoorlijn. (zie ook verder op deze site).

Hierna hebben we gesproken over het burgerjaarverslag (vreemd dat dit valt onder de noemer verleden). De bugemeester gaf hier zijn mening over een aantal min of meer actuele zeken (uitleggen aan burgers, de wmo en digitale dienstverlening) en gaf aanbevelingen over hoe het beter zou kunnen (dus toekomst). We hebben niet echt kritische zaken kunnen noteren. Iedereen was het wel eens met die aanbevelingen. Overigens merkte de burgemeester op dat hij nu wel is "uit-be-aanveeld" en mogelijk volgend jaar niet meer met deze verplichte kost mee zal doen. Ook daar zou geen weerstand tegen zijn in de raad is onze indruk. Gelukkig zijn de aanbevelingen wel opgenomen in een unaniem aangenomen motie om te handelen zoals in de aanbevelingen gevraagd.

Het jaarverslag 2005 was een heter politiek hangijzer. De SP had hierin samen met Groen Links een politiek geluid laten horen door de 1.6. miljoen euro die over was in 2005 te storten in de pot "bestemmingsreservereserve Sociaal Gezicht Gorinchem". Helaas haalde deze motie het niet. Soms door technische reactie (CDA we staan er wel positief tegenover maar willen af van de bestemmingsreserves) als in het merendeel (het college) met als argument "we doen geldelijk al veel de komende jaren, dus de motie is onnodig". En "wij hebben toch altijd het laatste woord over de reserves dus kunnen we altijd ons Sociaal Gezicht Gorinchem tonen".
Later op de avond bleek dat de in 2005 gevormde pot "bestemmingsreserve bedrijfsverzamelgebouw" van 450.000 die op de balans stond iedereen ontgaan was. Hoezo, we hebben het allemaal in eigen hand ?.

Op opmerkingen van de SP over het feit dat er in 2006 nog steeds geen sociale woningbouw is opgeleverd maar er wel mailings worden rondgezonden door makelaars over de laatst 10 woningen in de Dalemse Donken vanaf 850.000, - ( fractielid Van Andel ontving deze mailing) werd alert gereageerd door wethouder Oostrum"U staat dus op de lijst van geinteresseerden". "Dat is correct heer Oostrum " als je wilt weten wat er gebouwd wordt in Gorcum moet je zorgen dat je informatie krijgt".

Ook het buitenzwembad waarvan de bedoeling was dat het zo mogelijk in 2006 gerealiseerd zou worden gaat duurder worden dan geraamd. Op de opmerking van de SP dat het buitenzwembad voor Stadsbelang / LG een verkiezingsstunt was werd door de burgemeester snedig opgemerkt dat het dan wel verkeerd uitgevallen was (van 4 naar 2 raadszetels voor SB/LG). Ook mw. Hania was woedend op de SP over deze opmerking en het door ons geleverde commentaar op een zinsnede van dhr. Mensert in zijn betoog (ging over vakbonden, we wachten de raadsnotulen af voor meer duidelijkheid hieromtrent)

De toekomst ziet er voor Gorcum financieel goed uit. Er is al veel geld over in 2006 (doorgerekend over geheel 2006 enkele miljoenen). Ook het grootste gedeelte van dit geld wordt gestort in de algmene reserve. een bedrag van 500.000 wordt in 2006 besteed aan nieuw beleid. Dit waren de PM posten in de diverse stukken. Voor 2006 vonden wij weinig zaken met een sociale component in de stukken, maar wel PM posten zoals "verwerken kaderrichtlijn waterplan, en het tot stand brengen van structurele contacten tussen The Mall en Arkelstad, en het verbeteren van de website en een burgertevredenheidsonderzoek".

Over 2007 en verder werd opgemerkt dat dan de sociale component in de diverse programma's zou moeten staan. We moeten daartoe de begroting voor 2007 (te behandelen in november) maar eens goed bekijken.

Nog verdere leuke en nuttige zaken te melden ?:

- ja. Uitleggen doet het inderdaad beter. Opmerkingen van de SP over de vele miljoenen die niet worden besteed bij de RSD terwijl er veel behoefte aan hulp is leverden een mooi antwoord op van wethouder Netze. Ja, hij had het al gelezen op de SP website, hij was masochist. En er had gestaan dat hij zou liegen. Dat staat er in ieder geval niet maar mogelijk wel een Prive- of Story achtige kop. "ja dat moet kunnen vinden wij". En daar deed Netze zeer professioneel over. Het feit dat het bedrag over is omdat we gewoon te veel krijgen als RSD (we vallen in de klasse tot 100.000 inwoners als regio) was natuurlijk wel eigenaardig. over 2004 was geld over, over 2005 was geld over, over 2006 mogelijk ook want de kas zit na 2004 en 2005 helemaal vol en daarna worden we voor 75 % gekort door het ministerie. We zullen afwachten wat er plaats gaat vinden..

- de Megadisco. Veel partijen willen dit best gerealiseerd zien. Maar "not in my backyard" dus dan maar in Noord. Naast het feit dat dit nog jaren kan duren, is noord nu niet echt de best bereikbare plaats van Gorcum. Zelfs als je broodnuchter bent (de Bob) lig je nog gauw in de sloten rondom de Haarweg etc... CU/SGP stelde voor om eerst maar eens marktonderzoek te houden of er wel behoefte aan een Megadisco zou zijn. Wij willen helemaal geen markonderzoek door de gemeente. dat moet de ondernemer zelf maar bepalen. Hoe een evt. gebouw er uit zou zien daar zouden wij weer wel eisen aan stellen. Als de ondernemer failliet zou gaan moeten we daar natuurlijk niet tot in lengte van jaren een onooglijk gebouw hebben staan.

- motie dualisering. De gehele raad (minus de SP) wilde een motie indienen waarin de commissie dualisering (een werkgroep bestaande uit alle fractievoorzitters) gevraagd werd om bepaalde acties zoals inspraak voor burgers in de gemeenteraad en het betrekken van de inwoners bij besluitvorming in het algemeen te gaan onderzoeken. Door de SP werd deze motie niet ondersteund omdat wij het vreemd vonden om een andere "instantie" dan het college f een opdracht te geven van de gemeenteraad, en die andere instantie ben je notabene zelf. In de eerste termijn werd dit door de SP opgemerkt. De burgemeester gaf later ook aan dat deze motie praktisch onmogelijk was om bovenstaande reden. Gelukkig voor ons, het zou een blunder geweest zijn als wij het fout zouden hebben gehad want het doel was natuurlijk prima.
Later is de motie gericht aan het college en door alle partijen, ook de SP, aangenomen.

- onroerend zaak belasting. De kosten voor ca. 50 % van de burgers van Gorcum gaan gemiddeld 3 euro per jaar omhoog. Het is nog geen besluit maar een voornemen. De VVD is hier tegen aangezien zij vinden dat deze verhoging (2 1/4%) te veel van het goede is. Naar onze mening is er over discussieren al duurder. Ook het CDA had bedenkingen. Bij stemming bleek dat de VVD als enige partij tegen was. Waarom is de SP niet tegen ? Kosten zijn alleen voor eigen huis bezitters, geen directe gevolgen voor huurders, typisch voorbeeld van zwaarste lasten op sterkste schouders. En de lasten bedragen om en nabij de 3 euro per jaar (2 liter benzine kost meer).

-afschrijving politiebureau. In 2005 werd er 100.000 euro afgeschreven op het in 2005 verworven politiebureau. van 1.3 miljoen euro (aankoop) naar 1.2 miljoen (31/12 op balans). De burgemeester gaf aan dat dat te maken had met de verhuur van het politiebureau. Ja, ja. Huur schrijf je af, en van verhuren worden je spullen minder waard. Naar onze mening een antwoord dat niet kan kloppen. De verhuuropbrengsten komen natuurlijk niet in de afschrijving terug. Ook hier zullen we de notulen nog eens grondig bestuderen.

-dierenwelzijn. Dit werd door ons aangeven als missend in de stukken. Er is geen antwoord op gekomen.

Algehele indruk van de vergadering. Levendig, discussie laaide soms op vooral in de zgn 2e termijn (antwoorden van college bespreken), jammer dat Gorcum niet ook het etiket Sociaalste Stad van Nederland wil dragen.

U bent hier