h

SPeerpunten

 

Wat willen wij bereiken in Gorinchem?

Enkele SPeerpunten uit ons verkiezingsprogramma.
Wonen

De SP vindt dat iedereen overal en in elke wijk moet kunnen wonen. De SP wil meer betaalbare huur- en koopwoningen. Het totale bestand aan betaalbare huurwoningen mag in ieder geval niet afnemen. Bij sloop
of verkoop zal er dus eerst een plan moeten zijn om deze huizen te vervangen.

Veiligheid

De SP wil meer blauw op straat Het bieden van veiligheid is het eerste wat burgers van de overheid verwachten. De wens om veilig te kunnen leven, staat in schril contrast met het gevoel van velen dat de criminaliteit onvoldoende wordt bestreden.

Onderwijs

Toegankelijk onderwijs voor iedereen Iedereen heeft recht op onderwijs op alle niveaus, van peuterspeelzaal tot hoger beroepsonderwijs of de universiteit. Het onderwijs dient ook goed toegankelijk zijn. Het doel van
onderwijsinstellingen is het bijbrengen van kennis en van waardering en respect voor de medemens, cultuur, natuur, wetenschap, vrijheid en vrede. Onderwijsinstellingen dienen middenin de maatschappij te staan.

Inspraak/transparantie

De bevolking meer betrekken bij het bestuur van de stad
De SP is al jaren van mening dat de bevolking meer invloed moet krijgen op het beleid.
De gemeente Gorinchem, en dan bedoelen we het college van B&W, de ambtenaren en de gemeenteraad zullen zich te allen tijde moeten inspannen om de afstand tussen politiek en de burgers te verkleinen. "Meer openheid en meer democratie" zijn daarbij het
uitgangspunt.

Zorg

Voor de SP is gezondheidszorg letterlijk en figuurlijk van
levensbelang. Gezondheidszorg moet voor iedereen in gelijke mate bereikbaar zijn. De ontwikkelingen op dit moment in de gezondheidszorg, met name de thuiszorg, zijn uitermate zorgwekkend.

Tegen de verrommeling en verloedering

De SP wil visie op de stad.
Zonder visie en beleid over de inrichting van de stad
verrommelt deze. Leegstaande winkelpanden, oude en slecht onderhouden schoolgebouwen en lege plekken waar nog (lang) niet gebouwd wordt zijn slecht voor de leefbaarheid van de stad.

 

U bent hier